กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 6753|ตอบกลับ: 1

‘ว.เทคโนโลยีสยาม-ไทยอิโตะ-รอยัลคลิฟ’ จับมือปั้นบัณฑิตคุณภาพ ป้อนอุตฯท่องเที่ยว [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2012-8-28 14:49:58 |แสดงทั้งหมด
‘MOU 3 ประสาน’ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Royal Cliff Hotels Group และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการการสร้างเครือข่ายในรูปแบบ Tourism Excellence Network ผลิตบัณฑิตคุณภาพ หลักสูตรปริญญาตรี ด้านอุตสาหกรรมและบริการการท่องเที่ยว รองรับเปิดเสรีอาเซียน เผยพร้อมเริ่มภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ Royal Cliff Hotels Group และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อประสานความร่วมมือในการผลิตนักเรียน/นักศึกษา ให้ได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน และทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ ทักษะด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ การท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันได้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค สากล โดยจะร่วมมือกันดำเนินการด้านการบริการวิชาการสร้างเครือข่ายในรูปแบบ Tourism Excellence Network\r\n                  สำหรับสาระสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ จะร่วมกันสนับสนุนด้านวิชาการและการวิจัย โดยมีความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม สัมมนาและการศึกษาดูงาน ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่จัดโดยแต่ละฝ่าย การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดทำ พัฒนาและการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ การโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา การสนับสนุนและร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ประสานความร่วมมือระหว่างกัน ด้วยการสนับสุนนและร่วมกันผลิตนักเรียนนักศึกษาที่พึงประสงค์ ร่วมมือดำเนินการด้าน “ศูนย์สหกิจศึกษา” เพื่อพัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ การสนับสุนนกิจกรรมร่วมกันระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เพื่อการทำนุบำรุงหรือส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์หรือการรักษาสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ (KM) และการสนับสุนนและร่วมมือกันพัฒนาเครือข่าย Tourism Excellence Metwork\r\nดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันและจะต้องทำโครงการนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการได้มีโอกาสสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาถือเป็นนโยบายของผู้บริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพราะจะเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตของประชาชนในท้องถิ่น\r\n“หลังจากลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันแล้ว สิ่งที่เราจะต้องเร่งดำเนินการแรก ก็คือ เรื่องของหลักสูตร รวมทั้งจะเร่งหารือร่วมกันในเรื่องรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดจะเปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555” ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ กล่าว อนึ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมก้าวสู่สถานะ “มหาวิทยาลัย” ในปี 2555 ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และมีแผนที่จะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก ในเร็ว ๆ นี้\r\nหลักสูตรปริญญาตรี ประกอบด้วย หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน (ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคพิเศษ วันอาทิตย์) โดยมีคณะและสาขาที่เปิดสอน ดังนี้ คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรใหม่) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์-สื่อดิจิตอล สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบัญชีสาขาวิชาการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์\r\n             หลักสูตรระดับปริญญาโท ประกอบด้วย 1.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา Master of Education Program in Technology and Innovation for Education Administration (M.Ed.) 2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business Administration Program (M.B.A.) 1.สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.การจัดการทั่วไป 3.การตลาดและธุรกิจเครือข่าย 4.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5.การบัญชีบริหาร6.การบริหารสื่อสารมวลชน 3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชาการบริหารการจัดการภาครัฐ Master of Public Administration Program in Public Management (M.P.A.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ Master of Science Program in Logistics Technology (M.Sc.) (หมายเหตุ : เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว)\r\nสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ภาคค่ำ และเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านพาณิชยกรรม ภาษาต่างประเทศธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การขาย ด้านช่างอุตสาหกรรม ยานยนต์ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม (เรียนร่วมกับสถานประกอบการ) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านบริหารธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด ด้านช่างอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคยานยนต์ ช่างอุตสาหกรรม และด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการบริการ (เรียนร่วมกับสถานประกอบการ) นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 1 ปี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการขาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการตลาด ส่วนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาไทย) คอมพิวเตอร์ ช่างทั่วไป คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา\r\n               ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์10 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0 2878 5000, 0 22878 5005 โทรสาร: 0 2878 5007, 0 2878 5012 E-mail: stu.it.center@gmail.com, www.siamtechu.net วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ 310/6 หมู่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.0 3841 4064 0 3841 6030-1 www.thai-itoh.ac.th E-mail: school@thai-itoh.ac.th\r\n\r\nอาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ\r\nอาจารย์ปัญญา จรรยาเพศ\r\nฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม\r\nเลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ\r\nเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทร.0 2878 5001-3\r\nมือถือ 08 1247 7728 หรือ 08 1849 4738\r\nE-mail: panya.janya@gmail.com

Rank: 2

โพสต์เมื่อ 2012-8-28 15:19:38 |แสดงทั้งหมด
ว้าววววแจ่มเลย
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-8-8 01:09 , Processed in 0.023733 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP