กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 5142|ตอบกลับ: 0

ปัจจัยที่มีผลต่อระบบงานด้านคลังสินค้าภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2012-8-29 16:43:41 |แสดงทั้งหมด
ชื่อเรื่องวิจัย                          :              ปัจจัยที่มีผลต่อระบบงานด้านคลังสินค้าภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ\r\nผู้จัดทำ                                  :              ศาสตราจารย์.ดร.ฐาปนาบุญหล้า :              อาจารย์นงลักษณ์  นิมิตรภูวดล\r\nปีการศึกษา                           :              2554\r\n\r\n

บทคัดย่อ

\r\n

                   การศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อพื้นที่สำหรับเพิ่มมูลค่าสินค้าภายในเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของผู้ใช้บริการที่มีต่อพื้นที่เพิ่มมูลค่าสินค้าภายในเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใน 4 ด้าน ดังนี้ โดยทำการศึกษาในด้านสินค้าด้านพิธีการศุลกากร ด้านการจัดการคลังเขตปลอดอากร และด้านงานในพื้นที่มูลค่าสินค้าและเปรียบเทียบปัจจัยของผู้ใช้บริการของที่ทำการไปรษณีย์รามอินทรา ใน  4 ด้าน จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประสบการณ์ทำงาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน354 ราย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยการกำหนดระดับนัยสำคัญของการทดสอบที่ 0.05

\r\n                ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีต่อพื้นที่สำหรับเพิ่มมูลค่าสินค้าภายในเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-14,999 บาท และมีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี ส่วนใหญ่ประกอบกิจกรรมพานิชยกรรมภายในพื้นที่สำหรับเพิ่มมูลค่าสินค้าของบริษัทในด้านพานิชยกรรมการค้าบริษัทที่เลือกใช้บริการคลังสินค้ามากกว่าครึ่ง คือ บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน (TG)          ร้อยละ 53.39 และบริษัท บางกอก ไฟล์ทเซอร์วิส จำกัด (BFS) ร้อยละ 46.61\r\n\r\n

                   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อพื้นที่สำหรับเพิ่มมูลค่าสินค้าภายในเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีปัจจัยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านคลังสินค้าและด้านงานในพื้นที่เพิ่มมูลค่าสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ด้านพิธีการศุลกากร และด้านการจัดการคลังเขตปลอดอากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 และ 3.11 ตามลำดับ                           

\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-11-30 13:19 , Processed in 0.019808 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP