กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 4237|ตอบกลับ: 0

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานย [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2012-8-29 16:53:19 |แสดงทั้งหมด
ชื่อเรื่องสารนิพนธ์              : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  ในจังหวัดสมุทรปราการ\r\nผู้จัดทำ                                  : ศาสตราจารย์.ดร.ฐาปนาบุญหล้า  : อาจารย์เกรียงไกร  ภูวณิชย์\r\n

ปีการศึกษา                           :2554

                \r\n\r\n \r\n

บทคัดย่อ \r\n\r\n

\r\n                                      การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างผู้ให้บริการ               ด้านโลจิสติกส์ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  ในจังหวัดสมุทรปราการและเพื่อเปรียบเทียบปัจจัย                      การตัดสินใจจ้างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งและกระจายสินค้าของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์                 ที่มีลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะองค์การแตกต่างกัน  กลุ่มประชากรที่ศึกษา คือผู้ผลิตชิ้นส่วน                    ยานยนต์ที่มีที่ตั้งของกิจการอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งมีจำนวน 70 ราย การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรการคำนวณจากสูตรของ Taro  Yamane   ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน  60 รายวิธีการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidentalsampling)โดยการนำแบบสอบถามไปแจกให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ทำการศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปแกรมสำเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช้สถิติอ้างอิง  ได้แก่ การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนกทางเดียว\r\n                        ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ด้านการขนส่งและกระจายสินค้าทุกปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมากต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ำได้ดังนี้ ด้านกระบวนการ ด้านการบริการ และคุณภาพ การบริการด้านบุคลากร   ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะองค์การแตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างบริษัทผู้ให้บริการด้านการขนส่งและกระจายสินค้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-11-30 12:43 , Processed in 0.022310 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP