กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 1651|ตอบกลับ: 0

บัณฑิตวิทยาลัย วทส.จับมือ 6 พันธมิตร เซ็นต์ MOU ให้บริการทางวิชาการฯ [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2012-8-28 11:28:55 |แสดงทั้งหมด
\r\n          อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม แจ้งว่า บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับบุคคล/หน่วยงานภายนอก รวม 6 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ฉบับที่ 2 บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับโครงการบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐและธุรกิจสู่ประชาคมอาเซียน ฉบับที่ 3 บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาบุคลากร ฉบับที่ 4 บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับโครงการบริการวิชาการยุคใหม่เพื่อการพัฒนาบุคลากร ฉบับที่ 5 บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับศูนย์บริการประชาชนนนทบุรี (Major Hollywood ปากเกร็ด) และฉบับที่ 6 บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับโครงการ The Perfect Master’s Program (สำนักพิมพ์ก้าวไกล)\r\n                     อาจารย์ธัชทอง วิริยเวชกุล รองอธิการบดีอาวุโส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวว่า การบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลครั้งนี้ จะดำเนินการในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (M.Ed.) ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2555 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในชั่วโมงการสอนรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งกำหนดว่า การคิดหน่วยกิตในรายวิชาภาคทฤษฎี (1 หน่วยกิตระบบทวิภาค ใช้เวลาบรรยายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง) รายวิชาภาคปฏิบัติ (1 หน่วยกิตระบบทวิภาค ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง) การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (1 หน่วยกิตระบบทวิภาค ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง) ดังนั้นในรายวิชาที่มี 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค ซึ่งเป็นรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย จึงต้องมีการบรรยายไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง\r\n“เพื่อให้การสอนรายวิชาต่าง ๆ ข้างต้นครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานข้างต้น สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำตารางสอนจำนวน 6 รูปแบบให้อาจารย์ผู้สอนเลือกใช้ โดยทุกตารางมีชั่วโมงการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกประการ นอกจากนี้ ในรายวิชาที่ผู้สอนมีการมอบหมายให้นักศึกษาทำโครงงาน ก็ได้จัดทำคำแนะนำ (Instruction) ให้ผู้สอนทราบด้วย”\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2019-9-20 00:37 , Processed in 0.023575 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP