กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 553|ตอบกลับ: 0

บทบาทการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 2

โพสต์เมื่อ 2016-11-3 11:07:48 |แสดงทั้งหมด

บทบาทการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

THE ROLE OF STUDENT DEVELOPMENT ACTIVITIES BY SCHOOLS ADMINISTARATORS OF SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA IN BANGKOK

\r\n

สุณัฐชา พิมสารี  

ชาญชัย  วงศ์สิรสวัสดิ์

เลอลักษณ์  โอทกานนท์

\r\nบทคัดย่อ\r\n     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษา โดยจำแนกตามระดับการศึกษา ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ปฏิบัติงาน จำนวน 370  คน เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์หาค่าที (t–test) และค่าเอฟ (F-test)และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ saheffe’\r\n     ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบบทบาทการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา และขนาดโรงเรียน  ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน\r\n\r\nคำสำคัญ:  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษา\r\nThefull paper may be found inClick Download\r\n\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2019-2-23 04:26 , Processed in 0.023346 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP