กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 699|ตอบกลับ: 0

The Development of Computer Assisted Instruction Lesson on Mathematics for Kinde [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 10:14:23 |แสดงทั้งหมด

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คณิตศาสตร์สำหรับเด็กช่วงอายุ 4-6 ปี

The Development of Computer Assisted Instruction Lesson on Mathematics for Kindergarten


ภารวี ศรีกาญจน์1*, ปณิธาน ทาปลูก2

บทคัดย่อ
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คณิตศาสตร์สำหรับ เด็กช่วงอายุ 4-6 ปี และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของ ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก ช่วงอายุ 4-6 ปี 3) เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบรรลือทรัพย์ ที่มีต่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เรื่อง คณิตศาสตร์สำหรับเด็กช่วงอายุ 4-6 ปี กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เรื่อง คณิตศาสตร์สำหรับเด็กช่วงอายุ 4-6 ปี 3) แบบประเมินคุณภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
   ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคณิตศาสตร์สำหรับเด็กช่วงอายุ 4-6 ปี จากการประเมินคุณภาพมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ เท่ากับ 83.00/88.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คณิตศาสตร์สำหรับเด็กช่วงอายุ 4-6 ปี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คณิตศาสตร์สำหรับเด็กช่วง อายุ 4-6 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่าคับ 4.24 และค่าส่วนเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 โดยแปลผลอยู่ในระดับมาก

ClickDowload >> Full text

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-1-25 11:38 , Processed in 0.022770 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP