กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 574|ตอบกลับ: 0

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักของผู้บริโภคในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานค [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 10:16:47 |แสดงทั้งหมด

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักของผู้บริโภคในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร Factors Affecting the Decision to Rent the Rooms of Consumers in Bangkok Yai, Bangkok

Kran Wattanaprateep

บทคัดย่อ
     การศึกษาวิจัยเรื่อง“ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักของผู้บริโภคในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1)  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักของ ผู้บริโภคในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ 2) ศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่า ห้องพักของผู้บริโภคในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภค ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยคำนวณจากสูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) และ ดำเนินการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน  t-test F-test  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ โปรแกรม SPSS
     ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักของผู้บริโภค  พบว่า  ค่าเฉลี่ยในภาพรวมของ ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด คือ ด้านราคามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่สุด  ด้านบริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านลักษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  และ ด้านการเดินทาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่า ห้องพักของผู้บริโภค  พบว่า  เพศ อายุ อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ห้องพักปัจจุบันที่ท่านพักอยู่เป็นประเภทใด ระยะเวลาที่ท่านพักในหอพักแห่งนี้  ท่านเคยเปลี่ยนแปลงห้องพักในช่วงที่ศึกษา/ท างานหรือไม่มีความ คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักของผู้บริโภคแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

ClickDowload >> Full text

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-7-10 00:44 , Processed in 0.020574 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP