กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 545|ตอบกลับ: 0

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้ซื้อในตลาดนัดจตุจักร ชลบุรี [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 10:18:21 |แสดงทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย catthaleeyar เมื่อ 2017-9-26 10:21

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย catthaleeyar เมื่อ 2017-9-26 10:20


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้ซื้อในตลาดนัดจตุจักร ชลบุรีFactors Affecting Buying Decision of Buyers in Chonburi Chatuchak Market.
เกสรี สมประสงค์


บทคัดย่อ
        การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้ซื้อในตลาดนัดจตุจักร ชลบุรี กรณีศึกษา ตลาดนัดจตุจักร ชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ซื้อสินค้า ปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจ เลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดจตุจักร ชลบุรีและศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ซื้อ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดจตุจักร ชลบุรี ตามองค์ประกอบดังนี้ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการ ส่งเสริมการขาย โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าที่ตลาดนัดจตุจักร ชลบุรีโดย การคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและทำการวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของพฤติกรรม การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้ซื้อในตลาดนัดจตุจักร ชลบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยการใช้สถิติ ทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม หากมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- Way Analysis of Variance) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็น เพศชายมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21-30ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี รายได้เฉลี่ย 5,001-10,000 บาทต่อเดือน
        ตัวอย่างส่วนใหญ่คือ ตนเอง รูปแบบการเลือกซื้อคือใช้เวลาตัดสินใจภายใน 1 วัน โดยใช้เงินในการซื้อ ต่อครั้ง 500 -1,500 บาท ต่อครั้ง เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ภาพรวม กลุ่มตัวอย่าง มีระดับ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาด ของผู้กลุ่มตัวอย่างทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยในด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคคล/พนักงาน ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านราคาและด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทาง กายภาพ ตามลำดับ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ เลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดจตุจักร ชลบุรี จำแนกตามเพศและ ระดับการศึกษาในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติส่วน จำแนกตามอายุอาชีพ และ รายได้ส่วนบุคคล เฉลี่ยต่อเดือนมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาตลาดนัด จตุจักร ชลบุรี ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ต้องการให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นด้านราคา ต้องการให้มีการ ต่อรองเรื่องราคาได้มากขึ้นด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ต้องการให้เพิ่มด้านความสะอาดของสถานที่ และการจัดส่งสินค้านอกสถานที่
ClickDowload >> Full textคุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-7-10 00:37 , Processed in 0.020220 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP