กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 508|ตอบกลับ: 0

A Study of Conservation Tourism the Travelling Decision and Satisfaction of Thai [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 10:37:17 |แสดงทั้งหมด

ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง

มาเที่ยวตลาดน้าวัดไทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

A Study of Conservation Tourism the Travelling Decision and Satisfaction of Thai Tourists Visiting the Wat Sai Floating Markets, Bangkokนายวงศกร อยู่มาก

บทคัดย่อ
     การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้าวัดไทร กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้าวัดไทร กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้าวัดไทร ร่วมกัน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้าวัดไทร จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา โดยสถิติเชิงพรรณนาจะใช้ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุต่ำกว่า 25 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพและมีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 10,000 บาท หรือต่ำกว่า ทั้งนี้ ในด้านของพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยเดินทางมาเที่ยวตลาดน้าวัดไทรแล้ว โดยส่วนใหญ่เดินทางมากับญาติ หรือบุคคลในครอบครัว และจะใช้วิธีการขับรถส่วนตัวมาเอง นอกจากนี้ พบว่า บุคคลที่มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวตลาดน้าวัดไทรมากที่สุด คือ ญาติหรือบุคคลในครอบครัว และทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากคาแนะนาของเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลในครอบครัวมากที่สุด
ClickDowload >> Full text


คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-7-10 00:26 , Processed in 0.022351 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP