กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 516|ตอบกลับ: 0

A Development Web-Based and Efficiency Validation of Instruction on Web Subject [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 10:45:07 |แสดงทั้งหมด

ผลของการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปริญญาตรี

A Development Web-Based and Efficiency Validation of Instruction

on Web Subject of Computerprogramming. Ofbachelor degree


ประภาศรี บิดาศักดิ์


บทคัดย่อ
     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรปริญญาตรี และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนบนเครือข่ายอินเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กับการเรียนการสอนแบบปกติ จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามที่เรียนวิชาการเขียนโปรกรมคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการจัดการเรียนการสอน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน มีค่าเท่ากับ 81.12/80.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสมมติฐานการวิจัย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังจากได้รับการเรียนการสอน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการจัดการเรียนการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 แสดงว่า บทเรียนดังกล่าวสามารถนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือใช้ในการสอนเสริมในรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickDowload >> Full text


คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-7-10 00:02 , Processed in 0.045939 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP