กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 837|ตอบกลับ: 0

The Marketing Factors Influencing The Purchasing Behavior of Energy Drinks by la [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 11:00:07 |แสดงทั้งหมด

พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มชูกำลัง (Energy drink) ของผู้บริโภคในเขตอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

The Marketing Factors Influencing The Purchasing Behavior of Energy Drinks by laborers in Saha Pathanapibul Industrial Area, Sriracha Chonburi Province.


อธิกา ธุลีวรรณ1

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล 2) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภค และ4)เปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มชูกาลังของผู้บริโภคในเขตอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผู้บริโภคเครื่องดื่มชูกาลัง จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (xˉ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติเปรียบเทียบ คือ t-test และ One-Way ANOVA ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลเพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
   ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคเครื่องดื่มชูกาลังส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 2) พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูกำลัง มีการเลือกซื้อเครื่องดื่มชูกาลัง (Energy drink) โดยการซื้อทุกวัน มีสาเหตุสำคัญที่สุดที่ซื้อเครื่องดื่มชูกาลังคือชอบในรสชาติของเครื่องดื่มชู ชอบซื้อเครื่องดื่มชูกาลังยี่ห้อคาราบาวแดง และมีการเลือกซื้อเครื่องดื่มชูกาลังจากร้านขายของชำ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มชูกำลังผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มชูกาลัง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านช่องทางการจัดจาหน่ายอยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้อพบว่าสามารถหาซื้อได้สะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด 4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มชูกำลัง ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มชูกาลัง (Energy drink) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ClickDowload >> Full text

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-7-9 23:46 , Processed in 0.037419 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP