กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 747|ตอบกลับ: 0

Behavior and Market Factors that Affect Consumer Buying of Motorcycles in Srirac [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 11:01:39 |แสดงทั้งหมด

พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Behavior and Market Factors that Affect Consumer Buying of Motorcycles in Sriracha Chonburi Province.

กรชศา เนียมจ้อย1


บทคัดย่อ
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกชื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผู้บริโภคที่เลือกซื้อรถจักรยานยนต์ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (xˉ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค ในอำเภอศรีราชา โดยใช้ค่าไคสแควร์ (Chi -square) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
ClickDowload >> Full text


คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-2-26 16:20 , Processed in 0.022078 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP