กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 508|ตอบกลับ: 0

Students’ Satisfaction toward the Current Instructional Practices in Major Busin [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 11:06:58 |แสดงทั้งหมด

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Students’ Satisfaction toward the Current Instructional Practices in Major Business Computer, Faculty of Business Administration


1,สุภัคชญา เชียงหนุ้ย, กัญณัฏฐ์ สุริยันต์ 2


บทคัดย่อ
     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 140 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา โดย แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จะเป็นข้อคาถามด้านข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา โดยใช้มาตราส่วน 5 ระดับ (Likert Scale ) โดย แบ่งออก เป็น 5 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการเรียน ด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ส่วนที่ 3 แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สรุปข้อมูลแบบพรรณา
    ผลการวิจัย พบว่า : ความพึงพอใจในด้านเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับดี ความพึงพอใจในด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนอยู่ในระดับดี ความพึงพอใจในด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับดี ความพึงพอใจในตัวผู้เรียนอยู่ในระดับดี ความพึงพอใจในด้านผู้สอนอยู่ในระดับดี
ความคิดเห็นและข้อแสนอแนะ นักศึกษาต้องการให้มีโปรแกรมในการเรียนการสอนมากกว่านี้ อยากปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยมากกว่านี้ และคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการบางเครื่องไม่สามารถใช้งานได้
ClickDowload >> Full text


คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-7-10 01:47 , Processed in 0.024601 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP