กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 523|ตอบกลับ: 0

Study the satisfaction of people who come to Tesco Lotus North Pattaya. [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 11:14:46 |แสดงทั้งหมด

ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทสโก้โลตัส สาขาพัทยาเหนือ

Study the satisfaction of people who come to Tesco Lotus North Pattaya.


วงศ์บวร สระปทุม1

บทคัดย่อ
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทสโก้โลตัส ในสาขาพัทยาเหนือ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทสโก้โลตัส ในสาขาพัทยาเหนือ ในด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ทาการศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยาและมาใช้บริการเทศโก้โลตัสในสาขาพัทยาเหนือ จำนวน 400 คนด้วยการสุ่มตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูป ทางสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน ค่า t-test ค่า ANOVA ผลการวิจัยทราบว่า 1) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทสโก้โลตัส จำแนกตามเพศในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทสโก้โลตัส จำแนกตามอายุในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และ ด้านสถานที่บริการ และด้านการส่งเสริมการขาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทสโก้โลตัส จำแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และ ด้านสถานที่บริการ และด้านการส่งเสริมการขาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทสโก้โลตัส จำแนกตามอาชีพ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการขาย แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และ ด้านสถานที่บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทสโก้โลตัส จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการขาย แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และ ด้านสถานที่บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ClickDowload >> Full text


คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-7-9 23:31 , Processed in 0.042659 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP