กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 478|ตอบกลับ: 0

THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVIST WEB-BSED LEARNING ENVIRONMENT TO ENHANCE MEDIA [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 13:50:18 |แสดงทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย catthaleeyar เมื่อ 2017-9-26 13:51

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย catthaleeyar เมื่อ 2017-9-26 13:50


การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อ เรื่อง จริยธรรมการใช้อินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVIST WEB-BSED LEARNING ENVIRONMENT TO ENHANCE MEDIA LITERACY ON “INTERNET ETHIC” FOR GRADE 10 STUDENTS


1.จิราณี เมืองจันทร์

2.พัชรสุดา อ่างมณี

3.ณัฐริกา ทองสมนึก

4.ภรพรรณกรณ์ ก้อนคำ

5.ภารวี ศรีกาญจน์

6.สุรัตน์ สุขมั่น

7.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี


บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อ เรื่อง จริยธรรมการใช้อินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง จริยธรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ก่อนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาการเรียนรู้เท่าทันสื่อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 28 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 34 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม(cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ค่าที(t-test แบบ dependent Samples)และค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)ผลการวิจัยพบว่า 1) สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ เรือง จริยธรรมการใช้อินเตอร์เน็ตที่สร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( x̄ = 4.37, SD = 0.35) โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.53/82.50 ตามเกณฑ์ 80/80 2) ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 และ 3) นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีการรู้เท่าทันสื่อ เฉลี่ยในระดับมาก (( x̄ = 4.38, SD = 0.75)

ClickDowload >> Full text


คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-7-10 01:35 , Processed in 0.022099 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP