กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 554|ตอบกลับ: 0

THE DEVELOPMENT OF WEB BASED INSTRUCTION BASED ON CONSTRUCTIVIST THEORY WITH LAT [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 14:41:43 |แสดงทั้งหมด

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกรอบที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมSCRATCH สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

THE DEVELOPMENT OF WEB BASED INSTRUCTION BASED ON CONSTRUCTIVIST THEORY WITH LATERAL THINKING TECHNIQUES TO ENHANCE CREATIVITY ON PROBLEM SOLVING WITH SCRATCH PROGRAM FOR GRADE 8 STUDENTS

1.สุรัตน์ สุขมั่น

2.จิราณี เมืองจันทร์

3.พัชรสุดา อ่างมณี

4.ภรพรรณกรณ์ ก้อนคำ

5.ณัฐริกา ทองสมนึก

6.ภารวี ศรีกาญจน์      

และศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิดการคิดนอกกรอบที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2) ทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บตามเกณฑ์เมกุยแกนส์ (3) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน (4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (5) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนและ (6) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกัทรารมณ์ จำนวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้วัดในการวิจัยได้แก่ 1)(t-test แบบ dependent Samples)และค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)ผลการวิจัยพบว่า 1)บทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิดการคิดนอกกรอบ 2) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนและ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน t-test (dependent Samples) และสูตรการหาประสิทธิภาพบทเรียนตามเกณฑ์เมกุยแกนส์

   ผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.72, S.D. = 0.45) (2) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เมกุยแกนส์เท่ากับ1.09 (3) มีความสมารถในการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 (5) มีพฤติกรรมการเรียนในระดับเหมาะสมมาก ( x̄ = 4.19, S.D. = 0.80)และ (6) มีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่สร้างขึ้น ในระดับมาก ( x̄ = 4.43, S.D.= 0.59)คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-7-10 01:28 , Processed in 0.020389 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP