กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 490|ตอบกลับ: 0

Community Readiness of Solid Waste Management in Huaikhamin Subdistrict Administ [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 14:44:02 |แสดงทั้งหมด

ความพร้อมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Community Readiness of Solid Waste Management inHuaikhamin Subdistrict Administration Organization, Nongkhae District, Saraburi Province

คณิศรแดงประเสริฐ

บทคัดย่อ

     การศึกษาวิจัยเรื่องความพร้อมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมของชุมชน ในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งได้ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ3 ท่านและนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 40 คน มีค่าความเชื่อมั่น.98 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีเพื่อตอบแบบสอบถาม จานวน 370 คน ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ค่าร้อยละ(%)ค่าเฉลี่ย(X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)

     ผลการวิจัยพบว่า1) การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-45 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีอาชีพค้าขาย 2) ความพร้อมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม ประชาชนมีส่วนร่วมความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉลี่ย3.05 สำหรับการจัดกิจกรรมและการอบรม มีความคิดเห็นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย3.02การรณรงค์และเผยแพร่การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มีความคิดเห็นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย3.10 การพัฒนาบุคลากรในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนมีความคิดเห็นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีความคิดเห็นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.18 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลมีความคิดเห็นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.02

ClickDowload >> Full text


คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-7-10 01:21 , Processed in 0.021554 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP