กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 852|ตอบกลับ: 0

STUDY OF PROBLEMS AND REQUIRED LEVEL OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN TEACHING AND L [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 14:48:31 |แสดงทั้งหมด

การศึกษาสภาพปัญหาและระดับความต้องการจำเป็นของนักศึกษาปริญญาตรี

ต่อการจัดการเรียนการสอนกรณีศึกษาคณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

STUDY OF PROBLEMSAND REQUIRED LEVEL OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN TEACHING AND LEARNING. CASESTUDY ACCOUNTING SIAM TECHNOLOGY COLLEGE

สุภาวดี สมศรี1

หทัยนุช หัตถีกุล2

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและระดับความต้องการจำเป็นของนักศึกษาคณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2) เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาคณะบัญชีที่มีต่อสภาพปัญหาและระดับความต้องการจาเป็นในการจัดการเรียนการสอนคณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จำแนกตามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่1/2559 จานวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

     ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะบัญชีอยู่ในระดับปานกลาง2) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อระดับความต้องการจาเป็นในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก3) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาและระดับความต้องการจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนพบว่า ระดับปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันและระดับความต้องการจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

ClickDowload >>Full text


คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-8-12 08:03 , Processed in 0.021017 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP