กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 700|ตอบกลับ: 0

The current instructional practices and problems of instructor of bachelor Siam [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 14:51:15 |แสดงทั้งหมด


การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับปริญญาตรี


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


The currentinstructional practices and problems of instructor of bachelor Siam TechnologyCollegeกาญจนา มะโรงทอง


พัชรินทร์ ฉัตรสุวรรณยิ่ง


บทคัดย่อ
          วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามด้านหลักสูตรและเนื้อหา, ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน,ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล มีกลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ที่สอนในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จำนวน 39 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที่ใช้พิจารณาคือการทดสอบค่าทีแบบอิสระและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลการวิจัยพบว่าระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามโดยรวมอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากมีค่า    เท่ากับ 3.95, และเมื่อพิจาราณารายด้านพบว่าด้านที่มีระดับความเหมาะสมที่สุดคือ ด้านหลักสูตรและเนื้อหามีค่า    เท่ากับ 4.22, รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่า  เท่ากับ4.01, ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนมีค่า    เท่ากับ 3.83 และด้านความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามีค่า  เท่ากับ3.74
ClickDowload >> Full text
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-8-12 07:54 , Processed in 0.019923 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP