กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 636|ตอบกลับ: 0

The Factors Affecting Learning Achievement in Fundamental of Accounting I Facult [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 14:53:05 |แสดงทั้งหมด

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1

คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

The Factors Affecting Learning Achievement in Fundamental of Accounting I

Faculty of Accounting Siam Technology College

สุนิสา พิมมานัส


บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 ของนักศึกษาคณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยครอบครัว ปัจจัยนักศึกษา และปัจจัยสถาบัน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจัยครอบครัว แบบสอบถามปัจจัยนักศึกษา และแบบสอบถามปัจจัยสถาบัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะบัญชีต่อปัจจัยนักศึกษา และปัจจัยสถาบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านครูอาจารย์ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและทดลอง และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษา อยู่ในระดับมาก นอกจากนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยครอบครัว ปัจจัยนักศึกษา และปัจจัยสถาบัน ไม่มีความความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 ของนักศึกษาคณะบัญชี
ClickDowload >> Full text


คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-7-10 00:53 , Processed in 0.019845 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP