กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 1362|ตอบกลับ: 0

ความเครียดในการทำงาน (Job stress) ของครูประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 15:35:47 |แสดงทั้งหมด


ความเครียดในการทำงาน (Job stress) ของครูประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร


Job stress among primary school teachers Sakon Nakhon province


ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ1,*


รัชนีกร ชมสวน1


อินจิรา นิยมธูร1


บทคัดย่อ          
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยสำรวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการทำงานของครูประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่มสองขั้นตอน (Two-stage cluster sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 451 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเครียดคือแบบสอบถาม Job Content Questionnaire (JCQ) ฉบับภาษาไทย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและความชุก และสถิติเชิงอนุมานอธิบายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการท้างาน
          ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 17.7 มีความเครียดสูงจากการท้างาน เมื่อท้าการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการท้างานพบเพียงแรงสนับสนุนจากหัวหน้าในระดับต่ำ (ORadj = 2.21, 95%CI: 1.34 –3.66) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value =0.02) ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ควรมีการคัดกรองความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตในครูประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาสามารถช่วยป้องการเกิดความเครียดในการท้างานได้
ClickDowload >> Full text
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-8-12 07:08 , Processed in 0.020918 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP