กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 754|ตอบกลับ: 0

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 15:40:42 |แสดงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

The Relationship between Knowledge with Exercise Behavior of

Hypertensive Patients

วชิระ สิงหะคเชนทร์1

รัฐพล ศิลปะรัศมี2

สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์1,*

ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ1

นาถนัดดา มรกตศรีวรรณ1

บทคัดย่อ
          ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) ลักษณะทางประชากร ดัชนีมวลกายและการใช้ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและพฤติกรรมในการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 3) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 43 คน ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ใช้สหสัมพันธ์ของเพียร์สันต์และค่า -Test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.5 มีอายุเฉลี่ย 58 ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 53.5 ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ 23.3 มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 70.7) มีพฤติกรรมในการออกกำลังกาย อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.73) พบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร คือ อายุ (r= -0.043, P-value = 0.003) และความสม่ำเสมอในการใช้ยา (P-value=0.012) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.05)
          ดังนั้น เพื่อพัฒนาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและมีพฤติกรรมการปฏิบัติในทางที่ดีจึงควรจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโรคหิตสูงที่ถูกต้อง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป
ClickDowload >> Full text

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-8-12 06:58 , Processed in 0.023264 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP