กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 706|ตอบกลับ: 0

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำในตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ในเขตกรุงเทพมหานคร [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 15:45:19 |แสดงทั้งหมด

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำในตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ในเขตกรุงเทพมหานคร

Microbiological quality of water in automatic drinking water dispensers in Bangkok Metropolitan area


ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ1,*

สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์1

สายพิณ ไชยนันทน์1

บุญส่ง ไข่เกษ2


บทคัดย่อ
          การวิจัยนี้ได้ทำการสำรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำในตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ในเขตดุสิต เขตบางกอกใหญ่ และเขตบางกอกน้อย เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559 เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มทางจุลชีววิทยาจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติในเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิตเชิงพรรณนาและสถิตเชิงอนุมาน โดยกำหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05
จากการสำรวจน้ำในตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ จ้านวน 270 ตัวอย่าง พบตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ (พบถังขยะ/เศษขยะ และมีน้ำขังเฉอะแฉะรอบตู้) ร้อยละ 10.3 และพบมีเพียง 13 ตู้ มีฉลากครบถ้วนตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2553) ระบบกรองน้ำภายในตู้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.6 เป็นระบบ Reverse osmosis (RO)
          จากผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มทางจุลชีววิทยา จากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ จ้านวนทั้งหมด 270 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน 121 ตัวอย่างหรือร้อยละ 44.8 และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ผลวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานมีความสัมพันธ์กับตู้น้ำดื่มอัตโนมัติที่มีประตูไม่มีประตูปิดและมีประตูปิดช่องจ่ายน้ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ข้อเสนอแนะควรมีการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับตู้น้ำดื่มอัตโนมัติแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

ClickDowload >> Full text

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-8-12 08:26 , Processed in 0.020038 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP