กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 681|ตอบกลับ: 0

The consumption of alcohol and the impact occurs A case study of the village of [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2017-9-26 15:47:42 |แสดงทั้งหมด

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น กรณีศึกษาของประชาชนหมู่บ้านเกาะใหญ่ ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The consumption of alcohol and the impact occurs A case study of the village of Kohyai district T.

Maitra A.Bangsai J.Ayutthaya

วชิระ สิงหะคเชนทร์1

วลีรัตน์ ภมรพล2

ณัฐพงศ์ วีระทวีพร1*

ชุติชัย มาแจ้ง1

ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ1

เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล


บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบที่เกิดขึ้น กรณีศึกษาของประชาชนหมู่บ้านเกาะใหญ่ ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 125 คน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.80 มีอายุเฉลี่ย 46.1 การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ใกล้เคียงกัน ส่วนมากมีอาชีพเป็นพนักงานโรงงาน มีร้อยละ 40.00 รองลงมาคือทำนา/ทำการเกษตร ร้อยละ 28.00 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 20.00 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,080 บาท ปัจจัยที่นำมาซึ่งการดื่ม ส่วนใหญ่มาจากการชักชวนของเพื่อนหรือคนในครอบครัว มี ร้อยละ 57.60 นอกจากนี้ยังพบว่าโอกาสในการดื่ม ส่วนใหญ่ดื่มในโอกาสเข้าสังคมร้อยละ 30.40 โดยส่วนใหญ่ เบียร์ เหล้าขาวและสปาย ร้อยละ 58.40 ค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการดื่ม เฉลี่ยประมาณ 825 บาท โดยจะดื่มแอลกอฮอล์อาทิตย์ละครั้งและมากกว่า มีร้อยละ 60.0 แต่ละครั้งที่ดื่มฯจะดื่มประมาณ 2-3 ดริ้ง (เท่ากับ เหล้า 2-3 เป๊ก หรือ เบียร์ 2-3 แก้ว หรือ ไวน์2-3 แก้ว ) มีสูงถึงร้อยละ 61.6
          การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับระดับเฉลี่ยของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าลักษณะทางประชากรได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สาเหตุที่ดื่มฯจากเพื่อนชวนและจากปัญหาจากงาน และพฤติกรรมการดื่มได้แก่ อายุแรกดื่มฯ จำนวนครั้งที่ดื่ม กับ ปริมาณการดื่มฯแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ α = 0.05
          เราพบว่าผู้บริโภคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายและการศึกษาของพวกเขาอยู่ในระดับปริญญาตรี ดังนั้นพวกเขาอาจไม่มีความรู้เพียงพอที่จะตระหนักถึงผลกระทบของการบริโภคนี้ ข้อมูลที่เหมาะสมควรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ClickDowload >> Full text

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-8-12 08:21 , Processed in 0.020381 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP