กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 3538|ตอบกลับ: 0

ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลในสถานศึกษาเอกชน ระดับ อาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานค [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2013-6-2 00:09:21 |แสดงทั้งหมด

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :   ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลในสถานศึกษาเอกชน ระดับ

อาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน      กรุงเทพมหานคร

ชื่อ – สกุล :                     นางกมลวรรณ  มิตรมาก

สาขาวิชา/วิชาเอก ;     เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา :       รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ

ปีการศึกษา :                  2555

\r\n

บทคัดย่อ

\r\n

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลในสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนด้านวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลในสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลในสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร

        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม ประกอบด้วย  ผู้บริหารและครูผู้สอน จำนวน 409 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร จำนวน 83 คน และครูผู้สอน จำนวน 326 คน ได้มาจากสูตรการคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน หลังจากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นจนครบตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลในสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (t-test) และค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย

        ผลการวิจัยพบว่า

        1) สถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษามีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สูงสุดคือวัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์ รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์กรลักษณะเชิงป้องกันเชิงรับ และต่ำสุดคือ วัฒนธรรมองค์กรเชิงป้องกันเชิงรุก ส่วนด้านประสิทธิผลในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สูงสุด คือ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และต่ำสุด คือ ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก

        2) ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลในสถานศึกษาเอกชน ระดับอาชีวศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05  

        3) วัฒนธรรมองค์กร โดยรวมมีระดับความสัมพันธ์ปานกลางและในทิศทางบวกกับประสิทธิผลในสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษา โดยมีความสัมพันธ์สูงสุด คือ วัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์ รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์กรลักษณะเชิงป้องกันเชิงรับ และต่ำสุด คือ วัฒนธรรมองค์กรลักษณะเชิงป้องกันเชิงรุก ตามลำดับ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

คำสำคัญ :  วัฒนธรรมองค์กร ประสิทธิผลในสถานศึกษาเอกชน

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

(ก)

\r\n

(ข)

\r\n\r\n\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-10-21 00:00 , Processed in 0.026713 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP