กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 4952|ตอบกลับ: 0

วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2013-6-2 00:10:18 |แสดงทั้งหมด

บทคัดย่อ

ชื่อวิทยานิพนธ์                วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ชื่อ – สกุล        นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ

สาขา/วิชาเอก        เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา        รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ

ปีการศึกษา        2555

__________________________________________________________________________

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรและการจัดการความรู้ในโรงเรียน 2. ศึกษาเปรียบเทียบผู้บริหารกับครูด้านวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของโรงเรียน 3. ศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของโรงเรียน และ 4.ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 401 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ตามแนวคิดของแพตเตอร์สันเพอร์เกอร์ และพาร์เกอร์(Patterson, Purkey and Parker) และการจัดการความรู้ ตามแนวคิดของบุญดี บุญญากิจ และคณะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:S.D.) สถิติทดสอบการเปรียบเทียบ    (t-test) สถิติทดสอบการเปรียบเทียบ (F-test) สถิติหาค่าความสัมพันธ์ด้วยวิธีการของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(stepwise  multiple  regression  analysis)

ผลการวิจัยพบว่า 1. วัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การจัดการความรู้ในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2.ความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูเรื่องวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน ในภาพรวมพบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นแตกต่างกันในทุกๆ ด้าน ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเรื่องการจัดการความรู้ของโรงเรียนในภาพรวมพบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นแตกต่างกันในทุกๆ ด้าน                 3. วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ในโรงเรียนในภาพรวม พบว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการจัดการความรู้ ในระดับปานกลาง   4. วัฒนธรรมองค์กรโดยภาพรวมส่งผลต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียน

\r\n

        คำสำคัญ : วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

(ก)

\r\n\r\n\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-10-20 23:27 , Processed in 0.019993 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP