กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 3948|ตอบกลับ: 0

ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อลดความขัดแย้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกั [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2013-6-2 00:11:21 |แสดงทั้งหมด

                                                                           บทคัดย่อ

หัวข้อวิทยานิพนธ์                ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อลดความขัดแย้งของโรงเรียนมัธยมศึกษา

                                                         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1. กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย                                ฉะลิ้ม วงค์วิรัตน์

ระดับการศึกษา                        ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

                                                          เพื่อการบริหารการศึกษา

พ.ศ.                                2555

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์        รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อลดความขัดแย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1.กรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูด้านวัฒนธรรมองค์กรกับการลดความขัดแย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. กรุงเทพมหานคร และ 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรกับการลดความขัดแย้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1. กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1.กรุงเทพมหานคร ดำเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสำรวจ  เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 20 โรงเรียน โดยผู้ให้ข้อมูลได้แก่ บริหารจำนวน 80 คนและครูจำนวน 345 คน รวมทั้งสิ้น 425 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่น .9670 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย ( EMBED Equation.3  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S) การทดสอบค่า t-test และสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( r )

ผลการวิจัยพบว่า

1.วัฒนธรรมองค์กรเพื่อการลดความขัดแย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1.กรุงเทพมหานคร โดยลักษณะวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดทฤษฎีของคุกและลาฟเฟอร์ตี้

(ก)

\r\n

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก วัฒนธรรมองค์กรลักษณะสรางสรรค์อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือวัฒนธรรมองค์กรลักษณะ ตั้งรับ-เฉื่อยชา และวัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว อยู่ในระดับ ส่วนในด้านการลดความขัดแย้งตามแนวคิดทฤษฎีของโทมัสและคิลแมนน์ ด้านการร่วมมืออยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือด้านการประนีประนอม และต่ำสุดคือด้านการเอาชนะ        2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมของวัฒนธรรมองค์กรทั้งสามลักษณะครูมีความคิดเห็นทางด้านวัฒนธรรมองค์กรสูงกว่าผู้บริหารและมีความคิดเห็นสูงสุดคือลักษณะสร้างสรรค์ รองลงมาคือ ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา ต่ำสุดคือลักษณะตั้งรับก้าวร้าว และ การลดความขัดแย้งทั้ง 5ด้าน โดยครูมีความคิดเห็นในด้านการลดความขัดแย้งสูงกว่าผู้บริหาร ด้านการร่วมมืออยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการยอมให้และต่ำสุดคือด้านการเอาชนะ จากภาพรวมพบว่าจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูนั้นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรกับการลดความขัดแย้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1. กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมของวัฒนธรรมองค์กรกับการลดความขัดแย้งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับมากพบว่าวัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือวัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว และวัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับต่ำสุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

\r\n\r\n\r\n

คำสำคัญ: วัฒนธรรมองค์กร การลดความขัดแย้ง

\r\n

(ข)

\r\n\r\n\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-10-20 22:42 , Processed in 0.019963 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP