กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 3543|ตอบกลับ: 0

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ กับพฤติกรรมการใช้บริก [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2013-6-2 00:12:13 |แสดงทั้งหมด

หัวข้อวิทยานิพนธ์         การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ

       กับพฤติกรรมการใช้บริการทางธุรกรรมของธนาคารผ่านเครือข่าย

                 อินเทอร์เน็ตของนักธุรกิจในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร

\r\n

ชื่อ-สกุล        ช่อเพชร  เกิดเอี่ยม

สาขาวิชา/วิชาเอก        บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา        ดร.อุบลวัลย์  รอดเอี่ยม

ปีการศึกษา        2554

               

บทคัดย่อ

\r\n

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทของนักธุรกิจในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตสีลม จำนวน 400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และนำมาวิเคราะห์ผลด้วยสถิติ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์ด้วย Chi-Square

        ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุส่วนใหญ่ประมาณ 31 - 40 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท

         พฤติกรรมการใช้บริการทางธุรกรรมของธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักธุรกิจในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตจากที่บ้าน โดยเคยใช้บริการทางธุรกรรมของธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยเหตุผลที่เข้ามาทำธุรกรรมของธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อโอนเงินต่างธนาคาร เพราะประหยัดเวลา รวดเร็ว มีอัตราการใช้บริการ 1-2 ครั้ง/อาทิตย์ ส่วนเหตุผลที่ไม่ค่อยสนใจ/ไม่สนใจเลยที่จะใช้บริการทางธุรกรรมของธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพราะไม่ปลอดภัย ไม่มั่นใจ

        ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของการใช้บริการทางธุรกรรมของธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักธุรกิจในเขตสีลม กรุงเทพมหานครพบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสำคัญมาก และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยทุกด้านมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากเช่นกัน

Title                                Relationship between Service marketing mix and Consumer

                                behavior toward Internet banking transaction of businessmen                                 in Silom area,Bangkok

Name-Surmame                Chorpet Keadiam

Program                        MBA (Business Administration)

Thesis Advisor                        Dr.Ubonwan Rawd-Iam

Academic Year                        2001

\r\n

ABSTRACT

\r\n

The purpose of thi study were 1)to examine the customer behavior toward the internet banking transaction of the businessmen in Silom area, Bangkok 2) to investigate the service marketing mix, the relationship between demographic factors, marketing mix, and customer behavior toward the internet banking transaction of the businessmen in Silom area, Bangkok. In this study, the sample included 400 besinessmen residing in Silom area, Bangkok. The questionnaires were used as instrument to gather data. The statistics used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, and Chi-squire to determine the relationship.

\r\n

Demographically, the results showed that respondents mainly were male business aged between 31-40 years old, business owner/freelance, graduated Bachelor Degree, and average income  15,001-25,000THB.

\r\n

Regarding to customer behavior toward the internet banking transaction of the Silom area businessmen, the majority of respondents accessed the internet from home. They ever used the Kasikorn K-Cyber Banking.The reason for using the internet banking included time-saving and convenient service.  Frequency of us ranged from 1-2 times weekly.  The reasons for quitting the use of internet banking service included insecurity and the feeling of uncertainty.

\r\n

Overall, there was a significant relationship between service marketing mix and internet banking transaction.  In addition, in every category of factors, the relationship was averagely at the high level.

กิตติกรรมประกาศ

       

วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี อันเนื่องจากได้รับความกรุณาและความอนุเคราะห์\r\nเป็นอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.อุบลวัลย์ รอดเอี่ยม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลา\r\nอันมีค่าให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการตรวจแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการทำการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์และมีคุณค่าทางวิชาการ \r\nผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

  ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเลิศ อาภานุวัตร อาจารย์ ดร.วินัย ปัญจขจรศักดิ์ \r\nและอาจารย์ ดร.กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์  ที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษาวิจัย  นอกจากนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม พรเจริญ  อาจารย์ธัชทอง วิริยเวชกุล อาจารย์ณัฐมน พันธุ์ชาตรี และอาจารย์พรพิมล โพธิ์โต ที่กรุณาให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการทำวิจัยครั้งนี้

ขอขอบพระคุณผู้ตอบสอบถามทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัว คณาจารย์ และเพื่อนๆ รวมถึง\r\nผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในทุกๆด้านมาโดยตลอด \r\nจนทำให้ผู้วิจัยประสบความสำเร็จในครั้งนี้  คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ บิดา มารดา คณาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ และทุกท่านที่ได้ให้ความรัก ความห่วงใย และคอยเป็นกำลังใจในการจัดทำวิทยานิพนธ์จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

\r\n

ช่อเพชร  เกิดเอี่ยม

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

PAGE   \* MERGEFORMAT ก

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-10-21 00:28 , Processed in 0.023029 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP