กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 3409|ตอบกลับ: 0

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานเอกชน ศึกษากรณี บริษัท อเมริกาน่า ซ [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2013-6-2 00:12:48 |แสดงทั้งหมด

บทคัดย่อ

\r\n\r\n

ชื่อเรื่อง

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานเอกชน ศึกษากรณี บริษัท อเมริกาน่า ซีสเต็ม จำกัด

\r\n

ชื่อผู้เขียน

นางธัญวรัตม์  บุพศิริ

\r\n

หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

\r\n

สาขาวิชา

การจัดการทั่วไป

\r\n

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม  เลิศพงษ์ประเสริฐ

\r\n\r\n

        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กร และความเครียดในการทำงาน เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน และเปรียบเทียบความเครียดที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน และลดความเครียดในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความรักและผูกพันต่อองค์การ

        ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานบริษัท อเมริกาน่า จำกัด จำนวน 130 คน โดย

ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ และทดลองใช้ (Tryout) ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ด้านความผูกพันต่อองค์การ เท่ากับ .96 ด้านความเครียดในการทำงาน เท่ากับ .84

        สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติค่าที (t-test)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD

        ผลการวิจัย พบว่า

1.  พนักงานบริษัท อเมริกาน่า จำกัด เป็นชาย เป็นหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี สมรสแล้ว มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท และมีระยะเวลาในการทำงาน 6-11 เดือน

2.  พนักงานบริษัท อเมริกาน่า จำกัด มีความผูกพันด้านความก้าวหน้าในอาชีพเรื่องการปฏิบัติงานต้องประสานกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ด้านการพัฒนาบุคลากรเรื่องการสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะมากที่สุด ด้านพฤติกรรมเรื่องงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด

ด้านทัศนคติเรื่องการเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ

      3. พนักงานบริษัท อเมริกาน่า จำกัด มีความเครียดด้านลักษณะงานเรื่องงานที่ได้รับมอบหมายมีปริมาณมาก  ด้านบรรยากาศในการทำงาน พนักงานมีความเครียดเรื่องความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน พนักงานมีความเครียดเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

        4.  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลพนักงานบริษัท อเมริกาน่า จำกัด จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 และความเครียดในการทำงานไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

บริษัท อเมริกาน่า จำกัดที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05

\r\n\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-10-20 23:47 , Processed in 0.024911 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP