กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 6946|ตอบกลับ: 0

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานี บริการน้ำมันของผู้บริโภคใ [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2013-6-2 00:13:28 |แสดงทั้งหมด

หัวข้อวิทยานิพนธ์        ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานี

        บริการน้ำมันของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร  

ชื่อ-สกุล        นางสาว นงนภัส เลิศฤทธิ์สมบูรณ์

สาขาวิชา/วิชาเอก        การจัดการทั่วไป

อาจารย์ที่ปรึกษา        ดร. ชัยฤทธิ์ ทองรอด

ปีการศึกษา        2554

\r\n

บทคัดย่อ

\r\n

        การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ำมันของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ำมัน และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ำมัน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การวิจัยเป็นการศึกษาเชิงสำรวจใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ำมัน ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 384 คน  ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ จากวิธีการวัดน่าเชื่อถือของเครื่องมือ ตามแนวคิดของครอนบัค  (Cronbach Alpha Formula)  จำนวน 30 ตัวอย่าง  ได้ผลทดสอบความน่าเชื่อถือเครื่องมือที่  0.86 วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติ ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติแบบ T – test , F – Test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) โดยมีการทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD  ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ประมวลผลจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง อายุ 20  - 30  ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท และปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ำมันโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 3.73  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00   ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.10       

        ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ำมันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดย1) ผู้บริโภคที่รายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท จะมีพฤติกรรมในการใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ำมัน ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร สูงกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท 2) ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท จะพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ำมัน ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร สูงกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท  3) ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท จะมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ำมัน ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร สูงกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท  4) ผู้บริโภคที่รายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทจะมีการพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ำมัน ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร สูงกว่า ผู้บริโภครายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท และ 5) ผู้บริโภคที่รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 50,000 บาทจะมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ำมัน ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครสูงกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่างกันมีผลทำให้พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ำมันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

       

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Thesis  Title         Factors Effecting Customer Behaviors of Fresh Coffee Store Services in Gasoline Stations in Muang District, Samutsakorn Province.

Name-Surname        Nongnaphat Lertlitsomboom

Program/Major Subject        M.B.A. Faculty of Business Administration.

Program/Major Subject        Dr.  HYPERLINK "http://sn121w.snt121.mail.live.com/mail/" \o "" chairit Thongrawd INCLUDEPICTURE "http://secure.wlxrs.com/$live.controls.images/is/invis.gif" \* MERGEFORMATINET

Academic Year        2554

\r\n

Abstract

\r\n

        This is a study of influenced factors on fresh coffee consumption behavior at the petrol stations in Muang district, Samut Sakhon province. It aims to study the consumer behavior and marketing mix factors effecting using service behavior in the fresh coffee shop at the petrol stations in Muang district, Samut Sakhon province.

        The study is a survey research. The samples of the study were 384 consumers of the fresh coffee shops at the petrol stations, Muang district, Samut Sakhon province. The questionnaire was used as a research instrument for collecting data of the study, and its reliability was measured by the Cronbach Alpha Formula, which showed the reliability value at 0.86. The descriptive statistics such as frequency distribution, percentage, mean and Standard Deviation were used for data analysis, and the quantitative data was analyzed by using t-test, F-test and One - Way ANOVA. The difference of mean compared each pair was tested by LSD method at 0.05 level of significance.

        The findings showed that most samples were males with the age of 20 – 30 years, bachelor’s degree level of education, and they were the staffs of private companies with the range of income at 20,001 - 30,000 Baht. The marketing mix factors effecting using service behavior in the fresh coffee shop at the petrol stations had the high level of mean at 3.73 with the Standard Deviation value at 1.00. When considering case by case, it showed that the marketing mix factors, which supported the marketing most influenced on the using service behavior in the fresh coffee shop at the mean of 4.10.

        The test of hypothesis showed that the consumer with different income had different using service behavior in the fresh coffee shop statistically significant at 0.05 level. The results showed that 1) The consumers with more than 50,000 Baht income had higher mean in using service behavior in the fresh coffee shop at the petrol stations in Muang district, Samut Sakhon province than the consumers with lower than 10,000 Baht income. 2) The consumers with more than 50,000 Baht income had higher mean in using service behavior in the fresh coffee shop at the petrol stations in Muang district, Samut Sakhon province than the consumers with lower than 10,000-20,000 Baht income. 3) The consumers with more than 50,000 Baht income had higher mean in using service behavior in the fresh coffee shop at the petrol stations in Muang district, Samut Sakhon province than the consumers with lower than 20,001-30,000 Baht income. 4) The consumers with more than 50,000 Baht income had higher mean in using service behavior in the fresh coffee shop at the petrol stations in Muang district, Samut Sakhon province than the consumers with lower than 30,001-40,000 Baht income, and 5) The consumers with more than 50,000 Baht income had higher mean in using service behavior in the fresh coffee shop at the petrol stations in Muang district, Samut Sakhon province than the consumers with lower than 40,001-50,000 Baht income at 0.05 level of significance and the different marketing mix factors did not cause different using service behavior in the fresh coffee shop at the petrol stations at 0.05 level of significance

\r\n\r\n

Keyword: Fresh Coffee

               Consumer Behavior

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

PAGE   \* MERGEFORMAT ก

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-10-20 23:10 , Processed in 0.023078 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP