กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 3455|ตอบกลับ: 0

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจและประสิทธิภาพ การให้บริการของระบบสารสนเทศขอ [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2013-6-2 00:14:00 |แสดงทั้งหมด

หัวข้อวิทยานิพนธ์        ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจและประสิทธิภาพ\r\nการให้บริการของระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่อ-สกุล        นางสาวรัตนา  สุขทิพย์คงคา

สาขาวิชา/วิชาเอก        บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

อาจารย์ที่ปรึกษา        รศ.ดร.สุธรรม     เลิศพงษ์ประเสริฐ

ปีการศึกษา        2554

\r\n

บทคัดย่อ

\r\n

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ และประสิทธิภาพการให้บริการของระบบสารสนเทศ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจและประสิทธิภาพการให้บริการกับข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและประสิทธิภาพการให้บริการของระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยามให้มีประสิทธิภาพต่อไป

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย จำนวน 385 คน ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลที่มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิแอลฟ่า ด้านความพึงพอใจ เท่ากับ .92 และด้านประสิทธิภาพ เท่ากับ .86

สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันโพรดัคโมเมนต์ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการวิจัย พบว่า

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุระหว่าง 21-22 ปี ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ และใช้บริการระบบสารสนเทศภาคเรียนละ 1-5 ครั้ง

นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียนและวัดผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และนักศึกษาพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการตรวจสอบผลการเรียน ด้านการสืบค้นข้อมูล ด้านการลงทะเบียนเรียน และด้านการขอเอกสารทางการศึกษา ตามลำดับ

ประสิทธิภาพการให้บริการระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกข้อมีประสิทธิภาพในระดับมากทั้งหมด ได้แก่ ความสะดวก รวดเร็วในการใช้งานระบบสารสนเทศ ความถูกต้อง และสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับ การใช้งานของระบบสารสนเทศเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ความทันสมัยของข้อมูลที่ได้รับ และการให้ บริการระบบสารสนเทศตรงตามความต้องการของนักศึกษา

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยสยามที่มีเพศ คณะที่ศึกษา และความถี่ในการใช้บริการที่ต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียนและวัดผลไม่แตกต่างกัน แต่นักศึกษาที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียนและวัดผลแตกต่างกัน และนักศึกษาที่มีเพศ อายุ คณะที่ศึกษา และความถี่ในการใช้บริการที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน และความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียนและวัดผล

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

PAGE   \* MERGEFORMAT ข

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-10-21 00:54 , Processed in 0.019975 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP