กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 3142|ตอบกลับ: 0

ศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีกับการเรียนรู้ตามคุณลักษณะ แรงงานระดับอาชีวศึ [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2013-6-2 00:14:32 |แสดงทั้งหมด
\r\n

หัวข้อวิทยานิพนธ์  

ศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีกับการเรียนรู้ตามคุณลักษณะ

แรงงานระดับอาชีวศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร

Study of Dual System Education and Learning According The Vocational Qualification of  Private Vocational Education  Institutions in Bangkok

\r\n

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวลัดดาวัลย์  หมวกพิมาย

\r\n

สาขาวิชา / วิชาเอก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา

\r\n

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ

\r\n

ปีการศึกษา

2555

\r\n\r\n\r\n

บทคัดย่อ

\r\n

        การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีกับการเรียนรู้ตามคุณลักษณะแรงงานระดับอาชีวศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาเปรียบเทียบอาจารย์กับครูฝึกของการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีกับการเรียนรู้ตามคุณลักษณะแรงงานระดับอาชีวศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีกับการเรียนรู้ตามคุณลักษณะแรงงานระดับอาชีวศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นอาจารย์ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดหลักสูตรทวิภาคีและครูฝึกสถานประกอบการ จำนวน 328 คน ทำการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยวิธีการของเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

        1. ระดับความคิดเห็นของอาจารย์สถาบันอาชีวศึกษาศึกษาเอกชนที่มีการจัดหลักสูตรทวิภาคีและครูฝึกสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการจัดหลักสูตรและด้านการนิเทศการศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

        2. ระดับความคิดเห็นของอาจารย์ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่มีการจัดหลักสูตรทวิภาคีและครูฝึกสถานประกอบการเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามคุณลักษณะแรงงานระดับอาชีวศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านพุทธิพิสัยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

        3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีของอาจารย์สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนกับครูฝึกสถานประกอบการโดยรวม พบว่า อาจารย์ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีน้อยกว่าครูฝึกสถานประกอบการ อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

        4. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการเรียนรู้ตามคุณลักษณะแรงงานระดับอาชีวศึกษาของอาจารย์สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนกับครูฝึกสถานประกอบการโดยรวม พบว่า อาจารย์ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนมีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ตามคุณลักษณะแรงงานระดับอาชีวศึกษาน้อยกว่าครูฝึกสถานประกอบการ อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

        5.ผลการเปรียบเทียบอาจารย์ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนและครูฝึกสถานประกอบการที่มีระดับการสอนแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

        6. ผลการเปรียบเทียบอาจารย์ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนและครูฝึกสถานประกอบการที่มีระดับการสอนแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ตามคุณลักษณะแรงงานระดับอาชีวศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

        7. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีกับการเรียนรู้ตามคุณลักษณะแรงงานระดับอาชีวศึกษา พบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ตามคุณลักษณะแรงงานระดับอาชีวศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

       

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

คำสำคัญ :การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี , การเรียนรู้ตามคุณลักษณะแรงงานระดับอาชีวศึกษา ,         สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

( PAGE   \* MERGEFORMAT ข)

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-10-21 00:17 , Processed in 0.023889 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP