กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 5860|ตอบกลับ: 0

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2013-6-2 00:15:17 |แสดงทั้งหมด
\r\n

หัวข้อวิทยานิพนธ์        ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ชื่อ-สกุล        นางสาววาสิตา  คลองตาล       

สาขาวิชา/วิชาเอก        บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา        รศ.ดร. สุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ

ปีการศึกษา        2554

\r\n

บทคัดย่อ

\r\n

        การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชากรที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาใช้บริการโรงแรมในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test และ f-test

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ในขณะที่วัตถุประสงค์ในการเข้าพักส่วนใหญ่คือ ท่องเที่ยวพักผ่อน ความถี่ในการเข้าใช้บริการโรงแรมในเขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร มากกว่า 1 ครั้ง

โดยจำนวนที่เข้าพักมีตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ใช้ระยะเวลาเข้าพัก 1-2 คืน และพักห้องพักในรูปแบบ Standard/Superior room ใช้วิธีการจองห้องพักทางโทรศัพท์ และชำระด้วยเงินสด

ในด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการโดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการในระดับสำคัญมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านบุคคลเป็นด้านที่ได้รับความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านกระบวนการและด้านราคาตามลำดับ

\r\n\r\n

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า

    \r\n
  • 1.          ลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วยระดับการศึกษา และวัตถุประสงค์การเข้าพักที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรม ในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลำดับ ส่วนลักษณะของเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ\r\n
  • 2.          พฤติกรรมการใช้บริการด้านความถี่ในการเข้าใช้บริการโรงแรมที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรม ในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนพฤติกรรมการใช้บริการด้านจำนวนสมาชิก ระยะเวลาในการเข้าพักที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรม ในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพฤติกรรมการใช้บริการด้านรูปแบบห้องพัก รูปแบบการจองและวิธีการชำระเงิน ที่แตกต่างกันไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ\r\n
\r\n\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-10-20 23:35 , Processed in 0.028317 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP