กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 5851|ตอบกลับ: 0

ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภคตามห้างสร [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2013-6-2 00:15:55 |แสดงทั้งหมด

บทคัดย่อ

\r\n\r\n

ชื่อเรื่อง

ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภคตามห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

\r\n

ชื่อผู้เขียน

นางสาวศิริพร เลิศฤทธิ์สมบูรณ์

\r\n

หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

\r\n

สาขาวิชา

การจัดการทั่วไป

\r\n

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.ชัยฤทธิ์  ทองรอด

\r\n\r\n

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางให้นักการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ภายในห้างสรรพสินค้า จำนวน 4 สาขา ได้แก่ (1) HYPERLINK "http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89_%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%AA" \o "เทสโก้ โลตัส"เทสโก้ โลตัส พลัส มอลล์ & Major cineplex ศรีนครินทร์ (2) HYPERLINK "http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1" \o "อิมพีเรียลเวิลด์ (หน้านี้ไม่มี)"อิมพีเรียลเวิลด์ บิ๊กซี & Major Cineplex สำโรง (3) HYPERLINK "http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5" \o "บิ๊กซี"บิ๊กซี สาขาสมุทรปราการ และ (4) HYPERLINK "http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5" \o "บิ๊กซี"บิ๊กซี สาขาศรีนครินทร์ จำนวน 246 คน การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การหาความสัมพันธ์ใช้สถิติ  

Chi-Square การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD

        ผลการวิจัย พบว่า

         1.  ผู้บริโภค เป็นหญิง ร้อยละ 72.8 เป็นชาย ร้อยละ 27.2 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 58.1 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 61.4 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 52.0  และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 37.4

2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( EMBED Equation.3  = 3.94) เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้ง 4 ด้าน พบว่า ปัจจัยทุกด้านมีความ สำคัญในระดับมากทั้งหมด เรียงตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ( EMBED Equation.3  = 4.07) ด้านสถานที่ ( EMBED Equation.3  = 4.00) ด้านราคา ( EMBED Equation.3  = 3.94) และด้านการส่งเสริมการตลาด ( EMBED Equation.3  = 3.80)

        3.  พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อเบเกอรี่ที่ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 58.6 สาเหตุที่ซื้อเพราะรับประทานเอง ร้อยละ 36.1 มีความถี่ในการซื้อ  3-4 ครั้ง/สัปดาห์  ร้อยละ 46.7  ราคาที่ซื้อต่อครั้ง 100-200 บาท ร้อยละ 35.4  โดยผู้บริโภคตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ร้อยละ 46.4 และรับรู้ข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ/โทรทัศน์/อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 50.4

        4.  ผลการทดสอบสมมติฐาน

                   4.1  เพศ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเรื่องสถานที่ซื้อและสาเหตุที่ซื้อ และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                  4.2  ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อสาเหตุที่ซื้อ และราคาที่ซื้อต่อครั้ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

\r\n\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-10-21 00:43 , Processed in 0.024469 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP