กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 3594|ตอบกลับ: 0

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสำนักงาน กรณีศึกษา อาคารยูไนเต [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2013-6-2 00:17:04 |แสดงทั้งหมด

หัวข้อวิทยานิพนธ์  (ภาษาไทย)        ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสำนักงาน   

                                                                     : กรณีศึกษา อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์  เขตบางรัก

                                                      จังหวัดกรุงเทพมหานคร               

ชื่อ-สกุล                             นายกิตติพงษ์  กัลยาชัยนุวัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก                ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป

อาจารย์ที่ปรึกษา                         ดร.ชัยฤทธิ์  ทองรอด

ปีการศึกษา                                       2554

\r\n

บทคัดย่อ

\r\n

        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1). ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสำนักงาน กรณีศึกษาอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  (2). ศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยจูงใจในการทำงาน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสำนักงาน กรณีศึกษาอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์  เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร  และ  (3). ศึกษาปัญหา อุปสรรคและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสำนักงาน กรณีศึกษาอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชากรที่เป็นพนักงานในสำนักงานอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ จำนวน 371 คนโดยใช้วิธีการสุ่มและเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่เป็นร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

         ผลการศึกษาพบว่า   

        ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสำนักงาน กรณีศึกษาอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์        เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  มีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( EMBED Equation.3   = 3.43)

        ปัจจัยด้านบุคคลที่มีเพศ แตกต่างกันมีคุณภาพการทำงานไม่แตกต่างกัน   ส่วนพนักงานที่มี   อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง รายได้ต่อเดือนและประสบการณ์ทำงาน แตกต่างกันมีคุณภาพการทำงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

         ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการทำงานกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสำนักงาน พบว่า  ปัจจัยจูงใจในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

PAGE  

\r\n\r\n

PAGE   \* MERGEFORMAT 1

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-11-30 13:14 , Processed in 0.021540 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP