กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 8404|ตอบกลับ: 0

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ สถานศึกษาสังกัดสำนั [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2013-6-2 00:17:35 |แสดงทั้งหมด

หัวข้อวิทยานิพนธ์                ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

                                สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ชื่อ – สกุล                         นายพรเทพ   แซ่ซิ้ม

สาขาวิชา                        เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา                        รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ

ปีการศึกษา                        2554

\r\n

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  2)  ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา  3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา   4) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  

        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ครูผู้สอน  ในสถานศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ปีการศึกษา 2554  จำนวน  1,814 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  และประสิทธิผลของสถานศึกษา  ลักษณะคำถามเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

        ผลการวิจัยพบว่า  1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  และ 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา  อยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน  3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา   มีความสัมพันธ์กันในทางบวก หรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกัน  และ 4) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

\r\n\r\n

Thesis Title:        Transformational Leadership Administrators Affecting The Effectiveness of School Under The Office of Secondary Educational Service Area 1

Name - Surname         Porntep  Saesim

Program:        Educational Administration Technology

Adviser        Associate Professor  Dr. Prasert  Pinprathomrat

Year        2011

\r\n

Abstract

The purposes of this research were: to investigate 1) the transformational leadership of school administrators, 2) the level of effectiveness of schools, 3) the relationship between transformational leadership of school administrators and the effectiveness of the schools, and 4) the transformational leadership that affects the effectiveness of the school administrators under the Office of the Bangkok Primary Education Commission Service Area 1.

The sample group consists of the 1,814 school teachers of 2011 academic year in large-size schools under the Office of the Bangkok Primary Education Commission Service Area 1. Questionnaire with the sets of 5-likert scale regarding to transformational leadership and objects used in this study was a questionnaire about transformational leadership of school administrators and effectiveness of schools was applied as the research tools in this study. The data analyzing techniques were percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation, and step-wise multiple regression analysis.

The research finding were as followed. 1) The transformational leadership of school administrators, and 2) the effectiveness of schools were at high level in overall and each aspect. 3) The relationship between transformational leadership and effectiveness of the school administrators showed a positive correlation. 4) The transformational leadership significantly affected the effectiveness of the school administrators under the Office of the Bangkok Primary Education Commission Service Area at the 0.01-confidential level.

\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-10-20 22:47 , Processed in 0.023718 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP