กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 3341|ตอบกลับ: 0

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริกา [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2013-2-6 06:31:38 |แสดงทั้งหมด

หัวข้อวิทยานิพนธ์        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อ-สกุล        มนสิชา  สุขชม

สาขาวิชา/วิชาเอก        บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา        ดร.อุบลวัลย์  รอดเอี่ยม

ปีการศึกษา        2554

               

บทคัดย่อ

\r\n

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร และเป็นการศึกษาเชิงรูปแบบการสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ประชากรที่ใช้บริการ\r\nนวดแผนไทยในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล\r\nโดยใช้แบบสอบถาม และได้ผลการวัดความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.920 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติไค-สแควร์ (Chi-square)

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท การเข้ารับบริการส่วนมากจะเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาลภาครัฐ รูปแบบของการเลือกใช้บริการ คือ การนวดแผนไทย  ความถี่ในการใช้บริการ คือ นานๆครั้ง เหตุผลที่สำคัญที่สุดที่เลือกใช้บริการ คือ เพื่อรักษาสุขภาพ/การบำบัดรักษาโรค และความเชื่อมั่น\r\nในมาตรฐานการบริการ และการเข้ารับบริการส่วนใหญ่จะไม่เจาะจงเลือกพนักงาน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ด้านบุคคลและพนักงาน 4.449 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ 4.381 ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 4.323 และด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 4.221 ส่วนปัจจัยที่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการให้ความสำคัญมาก คือ ด้านราคา 4.172 ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจำหน่าย 4.101 และด้านการส่งเสริมการขาย 3.582 ตามลำดับ

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสม\r\nทางการตลาดบริการของสถานบริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร \r\nมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Thesis Title        Relationship between service marketing mix and service behavior \r\nof Thai massage consumers in Bangkok metropolitan hospital

Name-Surname        Monsicha Sukchom

Program/Major Subject        M.B.A. Faculty of Business Administration

Thesis Advisor        Dr. Ubonwan Rawd-Iam

Academic Year        2554

\r\n

Abstract

\r\n

The objective of this research is to study the relationship between service marketing mix and service behavior of Thai massage consumers in Bangkok metropolitan hospital and the exploratory study technique has been employed in this study.  The samples are 400 customers who use the service during the period surveyed. Questionnaires are used as research instrument to acquire data, it is also found that the reliability value is 0.920.  Frequency, percentage, standard deviation and Chi square are used in the data analysis.

Research results show that females are major respondents, aged between 30-39 years. Career of samples are government employee/government enterprise, holding   bachelor degree with the moderate income about 10001-15000 baht. The majority of services used is Thai massage in government hospital which is rarely used in certain period. The reason to use Thai massage is for healthy reason and having strong confident in service standard.  Actually, they don't have any specific masseur/masseuse.

For marketing mix factors, consumers mostly give priority in people (4.449), process (4.381), physical evidence (4.323) and product (4.22).  Factors that consumers place importance are price (4.172), place (4.101) and promotion (3.582) respectively.

Results of hypothesis testing reveal that demography and service marketing mix of Thai massage in Bangkok metropolitan hospitals has some relationship with consumer behavior in the selection of Thai massage service at the 0.05 statistical significance level.

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

PAGE   \* MERGEFORMAT ข

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-10-21 00:32 , Processed in 0.034747 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP