กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 8643|ตอบกลับ: 0

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม การตัดสินใจซื้อส [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2013-2-6 06:32:26 |แสดงทั้งหมด
\r\n

หัวข้อวิทยานิพนธ์    การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม

      การตัดสินใจซื้อสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ ไอโฟน ในเขตอำเภอเมือง

      จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้วิจัย                         ยุวดี  เป้ามงคล  

สาขาวิชา/วิชาเอก      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา        อาจารย์ ดร.อุบลวัลย์ รอดเอี่ยม

ปีการศึกษา2554

\r\n

                บทคัดย่อ

\r\n

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ ไอโฟน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการศึกษาเชิงรูปแบบการสำรวจ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติไค-สแควร์ (chi-square) กับกลุ่มตัวอย่างในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวน 400 ตัวอย่าง

ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท  รุ่นโทรศัพท์ที่ใช้งานในปัจจุบันคือ โอโฟน 4S

        พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ ไอโฟนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการซื้อไปใช้งานเป็นเครื่องหลักมากที่สุด มีระยะการใช้งานโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน เป็นระยะเวลา 3 – 6 เดือน โดยรุ่นของสินค้าที่ชื่นชอบคือ ไอโฟน 4S  ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการซื้อสินค้าอยู่ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท เลือกซื้อสินค้าจากศูนย์การค้าทั่วไป อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อพิจารณาจาก ความสามารถของสินค้า เช่น ความจุ ขนาด รวมถึงรูปลักษณ์ เหตุผลที่ใช้ในการติดสินใจ คือ ความทันสมัย โดยมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ ไอโฟน จากอินเตอร์เน็ต มีลักษณะการใช้งานที่ต้องการในด้านโปรแกรมที่หลากหลาย ความถี่ในการใช้งานฟังก์ชั่นในการดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ และฟังก์ชั่นในการทำ M – commerce เช่น Download เพลงผ่าน iTune,VDO อยู่ที่ 5 – 9 ชม./สัปดาห์ ความถี่ในการใช้งานฟังก์ชั่นในการเล่น Internet ผ่าน WLAN (wifi),EDGE,GPRS , ฟังก์ชั่นในการถ่ายภาพ และฟังก์ชั่นในการใช้งานในเชิงธุรกิจ เช่น Calendar,Contract,E – Mail อยู่ที่ อยู่ที่ 1 – 4 ชม./สัปดาห์

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.881 รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.509 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.483 และด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.466 ตามลำดับ

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อไอโฟน ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Thesis Title         A Study of Relationship between Marketing Mix and Buying Decision                                             Behavior on IPhone Mobile Phone, Maung District, Supanburi.

Name – Surname               Yuwadee Paomongkol

Program/Major Subject        M.B.A. Faculty of Business Administration

Advisory Committee:        Dr.Ubonwan  Rawd-Iam

Academic Year        2554

\r\n\r\n

ABSTRACT

       

        The purpose of this survey research was to examine the relationship between marketing mix and decision behavior on purchasing IPhone mobile phone,at  Muang District, Supanburi province, Thailand. The questionnaire was used as instrument to gather data. The statistics implemented included percentage (%), mean (M), standard deviation (S.D), and chi-square. The samples included 400 respondents residing in Muang District, Supanburi province.

The results showed that  major respondents were female, aged between 21-30 years old, private employees,  Bachelor Degree (B.A) graduated, average salary ranged between 15,001 – 20,,000 THB, and the currently used mobile is IPhone 4S.

Majority respondents' decision behavior on purchasing mobile phone was for daily use ; mostly used around 3-6 months. The preferred mobile was IPhone 4S. They spent 20,001-20,500 THB on each buying. They generally purchased mobile phone from supermarkets. The factors which influenced respondents’ buying decision was product competency; for instances, capacity, size, and appearance. The reason for their buying was for enhancing modern life style. Source of information searched by respondents was Internet. The mobile phone offered functions with various programs. Mobile phone  was also  used for watching television, music listening, game playing, and M-commerce eg., downloading via iTune, Besides,VDO was usally viewed 5 - 9 hours weekly. Mobile use was also remarkable for internet access via WLAN (wifi), EDGE, GPRS, photographing, and e-commerce, eg., Calendar, Contract, E-mail which  were  generally used 1 - 4 hours weekly.

Regarding to marketing mix, the respondents placed the utmost importance on product (4.778), followed by marketing promotion (4.509), distribution channel (4.483), and price (4.466), respectively. The hypothesis test showed that demographic characteristics and marketing mix have associated with decision behavior on purchasing IPhone in Maung District, Supanburi at the  significantly statistical level 0.05.

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

กิตติกรรมประกาศ

\r\n

        การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งของ อาจารย์ดร.อุบลวัลย์ รอดเอี่ยม ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก ที่ได้ให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของการศึกษา ด้วยความเสียสละมาโดยตลอด \r\nผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณด้วยความซาบซึ้งในความกรุณาช่วยเหลือชี้แนะในด้านต่างๆ และขอขอบคุณอาจารย์ณัฐมน พันธ์ชาตรี ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน

        ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆ นักศึกษาในวิทยลัยเทคโนโลโยสยาม ที่ได้สละเวลาอันมีค่าและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาครั้งนี้

        ขอขอบคุณ ห้างสรรพสินค้า และ ร้านค้า ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าโทรศัพท์มือถือไอโฟน ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

        คุณค่าและประโยชน์จาการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบเป็นสิ่งบูชาพระคุณ บิดา มารดา ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ศึกษาครั้งนี้ และขอมอบเป็นสิ่งบูชาครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้การอบรมสั่งสอนประสิทธิประสาทวิชา ซึ่งผู้ศึกษาจะนำไปพัฒนาการทำงาน ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อไป

\r\n\r\n

ยุวดี  เป้ามงคล

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

สารบัญ

\r\n\r\n\r\n

บทที่

\r\n

หน้า

\r\n\r\n

บทคัดย่อภาษาไทย.........................................................................................................        ก

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ....................................................................................................        ค

ประกาศคุณูปการ...........................................................................................................        จ

สารบัญ..........................................................................................................................                ฉ

สารบัญตาราง.................................................................................................................        ซ

สารบัญภาพ...................................................................................................................                ฌ

บทที่

     1   บทนำ

                        ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา                01

                        วัตถุประสงค์การวิจัย......................................................................................        05

                        คำถามการวิจัย                05

                        สมมติฐานการวิจัย                06

                        ขอบเขตการวิจัย                06

                        ตัวแปรการศึกษา                07

                        คำจำกัดความการวิจัย....................................................................................                08

                        กรอบแนวคิด.................................................................................................                09

                        ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ................................................................................                10

        2        แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                        แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตลาด                11

                        แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค                20

                        แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค                26

                        ทฤษฏีเกี่ยวกับสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือไอโฟน                28

                        ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทแอปเปิล ผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ ไอโฟน...                37

                        ความหมายและประเภทของ Mobile Application.........................................                47

                        งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง........................................................................................                56

\r\n

สารบัญ(ต่อ)

\r\n

        3        วิธีดำเนินการวิจัย

                        การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง                61

                        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                62

                        ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ                64

                        การเก็บรวบรวมข้อมูล                65

                        การวิเคราะห์ข้อมูล                65

        สถิติที่ใช้ในการวิจัย                66

        4  ผลการวิจัย

                          สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล                69

         การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล                69

                       ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                71

        5        สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ความสำคัญของการวิจัย วิธีดำเนินงานวิจัย

และการจัดทำและการวิเคราะห์ข้อมูล                139

สรุปผลการวิจัย                141

อภิปรายผลการวิจัย                145

ข้อเสนอแนะในการวิจัย                150

        บรรณานุกรม                154

        ภาคผนวก                160

ภาคผนวก ก  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินเครื่องมือเพื่อใช้การวิจัย                161

ภาคผนวก ข  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม                162

ภาคผนวก ค  แบบสอบถาม                164

        ประวัติผู้วิจัย                171

       

\r\n\r\n\r\n\r\n

สารบัญภาพ

\r\n\r\n\r\n

ภาพ

\r\n

หน้า

\r\n

1

กรอบแนวคิดในการวิจัย               

8

\r\n

2

แสดงแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model)       

14

\r\n

3

แสดงลำดับขั้นตอนความต้องการตามทฤษฎีของมาสโลว์ \r\n(Maslow’s hierarchy of needs)               

17

\r\n

4

แสดงขั้นตอนในการรับรู้ (Perception process)               

19

\r\n

5

แสดงโมเดล 5 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค               

23

\r\n

6

แสดงส่วนประสมทางการตลาดบริการ               

27

\r\n

7

Talent Management Platform                

138

\r\n

8

แสดงขั้นตอนการพัฒนาขั้นตอนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่                

140

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

สารบัญภาพ

\r\n\r\n\r\n

ภาพประกอบ

หน้า

\r\n\r\n\r\n\r\n

1.        แนวโน้มการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก                02

2.  กรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย                09

3.  ช่องทางการจัดจำหน่าย                19

4.  แสดงโมเดล 5 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค                25

5.  ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ

     โทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2547 – 2553                31

6.   ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต จำแนกตามเขตการ      32ปกครอง พ.ศ. 2547 - 2553

\r\n

7.  ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ จำแนกตาม เขตการปกครอง        32

พ.ศ. 2547 – 2553

8.  ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ โทรศัพท์มือถือ     33จำแนกตามภาค

\r\n

9.   ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต พ.ศ 2547 – 2553                               34

10. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต จำแนกตามกลุ่มอายุ                          34

      พ.ศ. 2547-2553

11. ตราสัญลักษณ์ของแอปเปิลในอดีตจนถึงปัจจุบัน 39

12. ไอโฟนรุ่น 2 G หรือ Classic   40

13.ไอโฟนรุ่น 3 G 40

14.ไอโฟนรุ่น 3 Gs41

15.ไอโฟนรุ่น 4 G 43

16.ไอโฟนรุ่น 4 s 45

     17.ตราสินค้าของระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือที่ได้รับ ความนิยมในปัจจุบัน 47

     18.ระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ48

     19.ตัวอย่างแอพพลิเคชันต่างๆ บนสมาร์ทโฟน49

     20. ทิศทางการพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 50

  21. กราฟแสดงมูลค่าของ Mobile Application ในตลาดโลกจากปี 2008 ถึง 2010  52

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

       

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

PAGE   \* MERGEFORMAT ช

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-10-20 23:51 , Processed in 0.026099 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP