กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 3346|ตอบกลับ: 0

สภาพการดำเนินงานและปัญหาในการบริหารบุคลากรของโรงเรียน อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนั [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2013-6-2 00:19:37 |แสดงทั้งหมด

หัวข้อวิทยานิพนธ์        สภาพการดำเนินงานและปัญหาในการบริหารบุคลากรของโรงเรียน        อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา        เอกชน กรุงเทพมหานคร

ชื่อ-สกุล        วรินท์ธิรา คุ้มภัยสวัสดิ์

สาขาวิชา/วิชาเอก        หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

อาจารย์ที่ปรึกษา        ดร. อุบลวัลย์ รอดเอี่ยม

ปีการศึกษา        2554

\r\n

บทคัดย่อ

\r\n

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานการบริหารบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Exploratory research) โดยใช้สถิติดังต่อไปนี้ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ต่ำที่สุด

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี ส่วนใหญ่ \r\nมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรสแล้ว มีประสบการณ์ทำงาน 11 - 15 ปี ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน\r\nคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของด้าน\r\nการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของด้านนี้ คือ \r\nความชัดเจนในการกำหนดตำแหน่งงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ   ส่วนด้านการบรรจุแต่งตั้งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของด้านนี้คือ การบรรจุครูเข้าสอนตรงตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา ในด้านการพัฒนาบุคลากรมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของด้านนี้คือ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาด้านต่าง ๆ ด้วยความต่อเนื่อง  ด้านการธำรงรักษาบุคลากรมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของด้านนี้คือ มีการใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรประจำปี  

\r\n

        ผลการทดสอบสมมติฐาน  กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน ระดับการศึกษาแตกต่างกัน และประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและปัญหาใน\r\nการบริหารบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในด้านการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน

\r\n

                 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

               

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

PAGE  ก

\r\n\r\n

PAGE  ข

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-10-20 23:19 , Processed in 0.024708 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP