กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 3527|ตอบกลับ: 0

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามที่มีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจใ [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2013-6-2 00:20:01 |แสดงทั้งหมด

หัวข้อวิทยานิพนธ์        ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามที่มีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ชื่อ-สกุล        ศิริเพ็ญ  มังกรพลอย

สาขาวิชา/วิชาเอก        การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา        รศ. ดร. สุธรรม  เลิศพงษ์ประเสริฐ

ปีการศึกษา        2554

\r\n

บทคัดย่อ

\r\n

        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามที่มีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ต โดยทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ต ผลที่ได้จากการศึกษาจะปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้มีประสิทธิภาพต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จำนวน 350 คน การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .93 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติ  Chi-Square  สถิติค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการวิจัย พบว่า 1.นักศึกษาเป็นชาย ร้อยละ 39.1 มีอายุ 27 ปีขึ้นไป ร้อยละ 31.1 และศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 32.0 2.นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านพัก ร้อยละ 40.3 มีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อเล่นเกมส์ Online ร้อยละ 38.0 มีความถี่ในการใช้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 50.3 ช่วงเวลาที่ใช้ตั้งแต่ 14.01 น. เป็นต้นไป ร้อยละ 36.0         3.นักศึกษาให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.02) เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้ง 6 ด้าน พบว่า ทุกด้านมีความสำคัญในระดับมากทั้งหมด เรียงตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านการประชาสัมพันธ์ ตามลำดับ 4.ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ และระดับชั้นปีที่ศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ต แต่พบว่า อายุมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ต ส่วนเพศไม่มีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านสถานที่ใช้ วัตถุประสงค์ในการใช้ ความถี่ในการใช้ ระยะเวลาที่ใช้ และช่วงเวลาที่ใช้  ส่วนอายุ และชั้นปีที่ศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตช่วงระยะเวลาที่ใช้

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

คำสำคัญ : อินเทอร์เน็ต พฤติกรรม การตัดสินใจ

\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-10-20 22:33 , Processed in 0.023626 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP