กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 4762|ตอบกลับ: 0

กระบวนการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2013-6-2 00:20:33 |แสดงทั้งหมด

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์        กระบวนการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2

ผู้เขียน        นายสุวิชชา  หอละเอียด

ปริญญา        ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

        รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ                ประธานกรรมการ

บทคัดย่อ

        การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับกระบวนการจัดการความรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2    2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   3) ศึกษากระบวนการจัดการความรู้ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2   4) ศึกษาสภาพกระบวนการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2

        ผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้อำนวยการสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2  จำนวน 326 ราย

        ผลการวิจัยพบว่า  1) ระดับของกระบวนการจัดการความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า  การบ่งชี้ความรู้มีระดับสูงที่สุด  รองลงมาคือ  การแบ่งปันความรู้  การเข้าถึงความรู้  การสร้างและแสวงหาความรู้  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  การเรียนรู้  และการประมวลและกลั่นกรองความรู้  ตามลำดับ

        2) ระดับของประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน  พบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาด้าน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ ความสามารถในการปรับตัว  ความมุ่งมั่นในชีวิต  ตามลำดับ  ส่วนความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด

        3) กระบวนการจัดการความรู้ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2  ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน  ทั้งหมด 7 ด้าน  กับประสิทธิผลในสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2  โดยภาพรวมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.738**  ที่ระดับนัยสำคัญ  0.01  เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่าทั้ง 7 ด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวกทุกด้าน  โดยการเรียนรู้มีค่าระดับสูงที่สุด  รองลงมาคือ  การเข้าถึงความรู้  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  การประมวลและกลั่นกรองความรู้  ตามลำดับอยู่ในระดับความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  ส่วน  การบ่งชี้ความรู้  และการสร้างและแสวงหาความรู้  อยู่ในระดับความสัมพันธ์ต่ำที่สุด  ตามลำดับ

        4) กระบวนการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เมื่อทดสอบโดยการใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอบแบบพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่ามี 6 ด้าน คือ การเรียนรู้ , การประมวลและกลั่นกลองความรู้ , การเข้าถึงความรู้ , การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ , การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และการบ่งชี้ความรู้ ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในทิศทางบวกที่ระดับนัยสำคัญ 0.01

\r\n\r\n\r\n
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-10-21 00:20 , Processed in 0.022759 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP