สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
Siam Technology College หน้าแรก

siamtechnoโปรไฟล์ของ http://board.siamtechno.ac.th/?1 [รายการโปรด] [คัดลอก] [แบ่งปัน] [RSS]

บล็อก

โพลล์สำรวจการคิดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื ...

เข้าชม/อ่าน 582 ครั้ง 2015-1-21 17:42


โพลล์สำรวจการคิดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นวินาทีของประชาชนเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล

           ในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดเป็นอุปกรณ์การสื่อสารพื้นฐานที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เพื่อติดต่อพูดคุยหรือส่งข้อความต่างๆ ระหว่างกัน ขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเด็นหนึ่งที่สังคมเริ่มหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันมากคือการคิดค่าบริการโทรออกโดยปัดเศษวินาทีให้เป็นหนึ่งนาทีเต็มซึ่งผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งไม่ทราบ ขณะเดียวกันนักวิชาการตลอดจนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เป็นธรรมและการเสียประโยชน์จากการคิดค่าบริการในอัตราดังกล่าว จึงเป็นที่มาที่ทำให้มีการกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องคิดค่าบริการโทรออกเป็นวินาที และจะเริ่มใช้ในช่วงต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 
จากประเด็นดังกล่าว สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นต่อการกำหนดให้มีการคิดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นวินาทีของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2558
            ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน  ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ  พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ,อาจารย์วัฒนา  บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา เปิดเผยว่าสรุปจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,164 คนสามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านข้อมูลทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 50.95 ขณะที่ร้อยละ 49.05 เป็นเพศชาย นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 31.19 มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25 ถึง 34 ปี ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 34.19 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง/พนักงานในห้างร้านหรือบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 29.73 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 24.48 และนักเรียนนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 21.82
           ในด้านความรับรู้เกี่ยวกับการคิดค่าใช้บริการโทรออกของโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.19 ไม่ทราบมาก่อนว่าหากระยะเวลาที่ตนเองใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรติดต่อผู้อื่นในแต่ละครั้งแล้วมีเศษเป็นวินาที ตนเองจะถูกปัดให้เป็น 1 นาทีเต็ม ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 43.81 ทราบมาก่อน ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างเกือบสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 73.97 ทราบข่าวที่ได้มีการกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดค่าบริการโทรออกเป็นวินาที ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.03 ยังไม่ทราบ
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างถึงสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 75.77 มีความคิดเห็นว่าการที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเริ่มคิดค่าบริการโทรออกเป็นวินาทีในต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 นี้เป็นการให้บริการที่ช้าเกินไป ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 78.95 มีความคิดเห็นว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถให้บริการคิดค่าโทรเป็นวินาทีทั้งระบบได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาถึงหนึ่งปีตามที่ปรากฏเป็นข่าวได้ 
ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการคิดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นวินาทีนั้น กลุ่มตัวอย่างเกือบสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 64.95 มีความคิดเห็นว่าการคิดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นวินาทีจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉลี่ยต่อเดือนลดลง 
ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 60.22 มีความคิดเห็นว่าการคิดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นวินาทีจะไม่ส่งผลให้ตนเองใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉลี่ยต่อครั้งนานขึ้น นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 77.92 มีความคิดเห็นว่าการคิดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นวินาทีจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้นกว่าการคิดค่าโทรเป็นนาที 
          แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 62.63 ยอมรับว่าตนเองรู้สึกกลัวว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะปรับขึ้นราคาค่าบริการอื่นๆ/โปรโมชั่นเหมาจ่ายต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการในอัตราที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยกับรายได้ที่อาจจะต้องเสียไปจากการถูกกำหนดให้คิดค่าโทรออกเป็นวินาที ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.72 ไม่กลัว ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.65 ไม่แน่ใจ และกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 68.04 มีความคิดเห็นว่าควรมีการพิจารณากำหนดอัตราการจัดเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่มีเศษสตางค์โดยให้ตัดเศษสตางค์ออก ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22.68 มีความคิดเห็นว่าไม่ควร และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 9.28 ไม่แน่ใจ

สื่อมวลชนที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือประสานงาน : สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ระดับอุดมศึกษา) ได้ที่ 
1.ศ. ศรีศักดิ์ จามรมาน  ประธานกรรมการอาวุโส   โทร. 08 1621 4526 หรือ 0 2878 5089
E-Mail :  Charmonman@Gmail.com
2.อาจารย์พรพิสุทธิ์  มงคลวนิช  ประธานกรรมการ โทร. 08 1903 2299
E-Mail : President@SiamTechU.net
3.ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ
โทร. 08 1899 2683 หรือ 0 2878 5058
4.อาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ
โทร.  08 9106 0460
ขอผ่าน

เหลวไหล

ดอกไม้ให้เธอ

จับมือหน่อย

ทึ่ง

ความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)

facelist

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
คำตอบ เปลี่ยน รหัสลับ เปลี่ยน

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-9-20 13:45 , Processed in 0.012357 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP