สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
Siam Technology College หน้าแรก

siamtechnoโปรไฟล์ของ http://board.siamtechno.ac.th/?1 [รายการโปรด] [คัดลอก] [แบ่งปัน] [RSS]

บล็อก

73.06% เชื่อการเพิ่มโทษผู้ไม่มีหรือไม่พกใบข ...

เข้าชม/อ่าน 293 ครั้ง 2018-9-1 11:55 |เลือกหมวดหมู่:สำรวจ (POLL)

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์

เผย “73.06% เชื่อการเพิ่มโทษผู้ไม่มีหรือไม่พกใบขับขี่จะเปิดช่องทางให้ตำรวจทำผิดได้มากขึ้น”ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ “ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการเพิ่มบทลงโทษเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่กับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” สำรวจระหว่างวันที่ 25 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,158 คน

 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยจากสถิติของกรมทางหลวงระบุว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 (มกราคม – มิถุนายน) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงทั่วประเทศทั้งหมด 8,839 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1,449 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 8,141 คน 


เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2560 พบว่า จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ทั้งนี้ สถิติดังกล่าวยังไม่รวมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนสายรองและบนถนนที่นอกเหนือเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 


ขณะเดียวกันรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามกำหนดมาตรการต่างๆออกมาบังคับใช้เพื่อช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุและลดความสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมาตรการล่าสุด คือ การเสนอให้เพิ่มบทลงโทษเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะทั้งการไม่มีใบอนุญาตขับขี่และการไม่พกใบอนุญาตขณะขับขี่ ซึ่งกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมกันอย่างกว้างขวาง โดยผู้คนในสังคมมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก คือ การกำหนดอัตราค่าปรับซึ่งผู้คนในหลายภาคส่วนมีความคิดเห็นว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงมาก ขณะที่ผู้คนอีกจำนวนหนึ่งเสนอแนวคิดให้ควรมีการเพิ่มบทลงโทษเกี่ยวกับการทำผิดกฎจราจรขณะขับขี่และเพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตขับขี่แทน จากประเด็นดังกล่าว สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการเพิ่มบทลงโทษเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่กับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 


จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด อายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 50.35 และเพศชายร้อยละ 49.65 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านความคิดเห็นต่อการเพิ่มบทลงโทษในกรณีที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่มีใบอนุญาตหรือไม่พกใบอนุญาตนั้น กลุ่มตัวอย่างเกือบสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 74.53 เห็นด้วยกับการเพิ่มบทลงโทษในกรณีที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่มีใบอนุญาต/ไม่พกใบอนุญาตขณะขับขี่ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 18.48 ไม่เห็นด้วย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 6.99 ไม่แน่ใจ 


อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.24 มีความคิดเห็นว่าการกำหนดค่าปรับสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ไม่มีใบอนุญาตให้ถูกปรับไม่เกิน 50,000 บาท และถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาทสำหรับผู้ที่ไม่พกใบอนุญาตขณะขับขี่ยานพาหนะนั้นสูงเกินไป ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.52 มีความคิดเห็นว่าไม่สูงเกินไป ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 9.24 ไม่แน่ใจ


สำหรับความกังวลต่อหากมีการเพิ่มบทลงโทษในกรณีที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่มีใบอนุญาตหรือไม่พกใบอนุญาต กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 73.06 กังวลว่าหากมีการเพิ่มบทลงโทษในกรณีที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่มีใบอนุญาต/ไม่พกใบอนุญาตขณะขับขี่จะกลายเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรีดไถ/เรียกรับเงินจากผู้ขับขี่ยานพาหนะโดยไม่มีการออกใบสั่ง/จับกุมตามกฎหมายได้มากขึ้น 


ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 72.45 เชื่อว่าหากมีการเพิ่มบทลงโทษในกรณีที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่มีใบอนุญาต/ไม่พกใบอนุญาตขณะขับขี่จะทำให้มีผู้ขับขี่ยานพาหนะติดสินบน/ชำระค่าปรับโดยไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกใบสั่ง/จับกุมตามกฎหมายมากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.12 มีความคิดเห็นว่าหากมีการเพิ่มบทลงโทษในกรณีที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่มีใบอนุญาต/ไม่พกใบอนุญาตขณะขับขี่จะไม่มีส่วนช่วยลดจำนวนผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนที่ไม่มีใบอนุญาตลงได้จริง 


ในด้านความคิดเห็นต่อการเพิ่มบทลงโทษเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะกับการลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.06 เชื่อการเพิ่มบทลงโทษในกรณีที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่มีใบอนุญาต/ไม่พกใบอนุญาตขณะขับขี่ให้สูงขึ้นจะช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนได้บางส่วน โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 8.03 เชื่อว่าช่วยลดจำนวนได้มาก ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37.91 ไม่เชื่อว่าลดจำนวนอุบัติเหตุได้เลย 


เมื่อเปรียบเทียบวิธีการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนระหว่างการเพิ่มบทลงโทษเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะกับการเพิ่มความเข้มงวดรัดกุมในการขอใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ กลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.86 ระบุว่าการเพิ่มความเข้มงวดรัดกุมในการขอใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะเป็นวิธีการที่มีส่วนช่วยได้มากกว่า ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38.17 ระบุว่าต้องใช้ทั้งสองวิธีควบคู่กัน โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 10.97 ระบุว่าการเพิ่มบทลงโทษเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะเป็นวิธีที่มีส่วนช่วยได้มากกว่า


และเมื่อเปรียบเทียบวิธีการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนระหว่างการเพิ่มบทลงโทษเกี่ยวกับการขับยานพาหนะผิดกฎจราจร เช่น ขับย้อนศร ขับบนบาทวิถี แซงในที่คับขัน ใช้ความเร็วเกินกำหนด เป็นต้น กับการเพิ่มบทลงโทษเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.1 ระบุว่าการเพิ่มบทลงโทษเกี่ยวกับการขับยานพาหนะผิดกฎจราจร เช่น ขับย้อนศร ขับบนบาทวิถี แซงในที่คับขัน ใช้ความเร็วเกินกำหนด เป็นต้น เป็นวิธีการที่มีส่วนช่วยได้มากกว่า ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.22 ระบุว่าใช้ทั้งสองวิธีควบคู่กัน โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 9.67 ระบุว่าการเพิ่มบทลงโทษเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะเป็นวิธีการที่มีส่วนช่วยได้มากกว่า ศ.ดร.ศรีศักดิ์กล่าวขอผ่าน

เหลวไหล

ดอกไม้ให้เธอ

จับมือหน่อย

ทึ่ง

ความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)

facelist

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
คำตอบ เปลี่ยน รหัสลับ เปลี่ยน

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-9-23 09:30 , Processed in 0.013373 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP