สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
Siam Technology College หน้าแรก

siamtechnoโปรไฟล์ของ http://board.siamtechno.ac.th/?1 [รายการโปรด] [คัดลอก] [แบ่งปัน] [RSS]

บล็อก

ปชช. มากกว่าครึ่งเห็นว่า e-banking มีความจำเป็ ...

เข้าชม/อ่าน 1312 ครั้ง 2015-11-18 17:31 |เลือกหมวดหมู่:สำรวจ (POLL)โพลล์ระบุ ปชช. มากกว่าครึ่งเห็นว่า e-banking มีความจำเป็นในโลกปัจจุบัน แต่มากกว่าครึ่งกลัวถูกขโมยข้อมูลผ่านการ e-banking

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ แถลงผลการสำรวจ พฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการใช้บริการระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่ 8 ถึง 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โดยที่ในปัจจุบันระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีแบงค์กิ้ง (E-banking) จัดเป็นบริการทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการธนาคารให้สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสาขาของธนาคาร ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วสูงขึ้นและครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น ประกอบกับสภาพสังคมโดยเฉพาะสังคมเมืองในปัจจุบันที่มีความเร่งรีบ บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์จึงได้รับความนิยมจากผู้คนเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว ธนาคารทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่เกือบทุกธนาคารจึงมีบริการระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและมีการปรับปรุงให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการต่าง ๆ เหมือนกับการเดินทางไปใช้บริการที่สาขาของธนาคาร
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้คนในสังคมอีกส่วนหนึ่งที่ไม่กล้าใช้บริการระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ใช้งานไม่เป็น หรือกลัวข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ถูกขโมย หรือกลัวความผิดพลาดในการทำธุรกรรม ขณะเดียวกันได้มีข่าวปรากฎเป็นระยะถึงความไม่ปลอดภัยในการใช้บริการระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์  เช่น ความเสี่ยงที่ผู้ใช้บริการจะถูกขโมยข้อมูลส่วนตัว หรือมีการสร้างเว็บไซต์เลียนแบบเพื่อหลอกลวงให้ผู้ใช้บริการเข้ามาทำธุรกรรมโดยเข้าใจว่าเป็นเว็บไซต์ของธนาคาร เป็นต้น ผู้คนในสังคมจึงมีการวิพากษ์วิจารณ์และเสนอแนะให้ธนาคารต่าง ๆ ปรับปรุงบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความปลอดภัยและมีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น รวมถึงเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมปราบปรามกลุ่มคนที่เป็นภัยต่อการใช้งานระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เข้มงวดมากขึ้น
ดังนั้น จากประเด็นดังกล่าว สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์จึงได้ทำการสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการใช้บริการระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ศ.ดร. ศรีศักดิ์ กล่าวสรุปผลการสำรวจว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,151 คน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านข้อมูลทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 50.83 ขณะที่ร้อยละ 49.17 เป็นเพศชาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 30.93 มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 31 ถึง 40 ปี 
 ศ.ดร. ศรีศักดิ์กล่าวต่อว่า ในด้านพฤติกรรมการใช้บริการระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-banking) นั้น กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.52 ระบุว่าตนเองเคยใช้บริการระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.48 ยังไม่เคยใช้บริการ สำหรับสาเหตุสำคัญสูงสุด 3 อันดับที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์คือ ใช้บริการได้สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 84.66 กระบวนการใช้บริการง่ายไม่ยุ่งยาก คิดเป็นร้อยละ 81.69 ประหยัดเวลา/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 78.25 ส่วนสาเหตุสำคัญสูงสุด 3 อันดับที่กลุ่มตัวอย่างไม่ใช้บริการระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์คือ กระบวนการใช้บริการมีความยุ่งยากซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 85.74 ไม่กล้าใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 83.4 และใช้งานระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็น คิดเป็นร้อยละ 80.08  
ขณะเดียวกันกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างนิยมทำผ่านบริการระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี คิดเป็นร้อยละ 82.79 สอบถามรายการเคลื่อนไหวในบัญชี คิดเป็นร้อยละ 80.13 และบริการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 75.9 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 73.71 นิยมใช้บริการชำระค่าสินค้า/บริการ
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.64 ระบุว่าตนเองเคยเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์บ้างบางครั้ง ขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างถึงเกือบหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 32.55 ที่ระบุว่าตนเองไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่านเลย และมีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 15.81 ระบุว่าเคยเปลี่ยนเป็นประจำ
ในด้านความคิดเห็นต่อการให้บริการระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น กลุ่มตัวอย่างเกือบสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 63.25 มีความคิดเห็นว่าการให้บริการระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์มีความจำเป็นในสังคมปัจจุบัน  แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.43 ยอมรับว่าตนเองรู้สึกกลัวว่าข้อมูลส่วนตัวของตนจะถูกขโมยขณะกำลังเข้าใช้บริการระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์  ขณะที่กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.6 เชื่อว่าการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวได้ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48.57 มีความคิดเห็นว่าการให้บริการระบบธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีความปลอดภัยเพียงพอ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.92  มีความคิดเห็นว่ายังไม่ปลอดภัยเพียงพอ ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.51 ไม่แน่ใจ ศ.ดร. ศรีศักดิ์กล่าว

สื่อมวลชนที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือประสานงาน : สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ที่ 
1. ศ. ศรีศักดิ์ จามรมาน  ประธานกรรมการอาวุโส  
โทร. 08 1621 4526 หรือ 0 2878 5089
E-Mail:  Charmonman@Gmail.com
2. อาจารย์พรพิสุทธิ์  มงคลวนิช  ประธานกรรมการ
โทร. 08 1903 2299
E-Mail:President@SiamTechU.net
3.  ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ
โทร. 08 1899 2683 หรือ 0 2878 5058
4. อ.วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ
โทร.08 9106 0460


ขอผ่าน

เหลวไหล

ดอกไม้ให้เธอ

จับมือหน่อย

ทึ่ง

ความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)

facelist

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
คำตอบ เปลี่ยน รหัสลับ เปลี่ยน

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2020-8-14 18:59 , Processed in 0.012031 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP