สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
Siam Technology College หน้าแรก

siamtechnoโปรไฟล์ของ http://board.siamtechno.ac.th/?1 [รายการโปรด] [คัดลอก] [แบ่งปัน] [RSS]

บล็อก

พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการลอยกระ ...

เข้าชม/อ่าน 981 ครั้ง 2013-11-22 11:21 |เลือกหมวดหมู่:สำรวจ (POLL)

โพลล์สำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการลอยกระทงออนไลน์

 

          สืบเนื่องจากวันขึ้น 15 ค่ำ\r\nเดือน 12 ตามปฏิทินไทยของทุกปีถือเป็นวันลอยกระทงซึ่งในปี\r\nพ.ศ. 2556 นี้ตรงกับวันที่ 17\r\nพฤศจิกายน ประเพณีการลอยกระทงคือการที่ผู้คนต่าง ๆ นำกระทงซึ่งแต่เดิมนิยมประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติและประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ธูปเทียนไปลอยยังแม่น้ำลำคลองเพื่อเป็นการขอขมาต่อแม่คงคา\r\nที่ได้ใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ มาตลอดหนึ่งปี\r\nรวมถึงเป็นการเสดาะเคราะห์โดยให้เรื่องไม่ดีต่างๆ\r\nที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ลอยไปพร้อมกับกระทง ตามหลักฐานที่ค้นพบระบุว่าประเพณีการลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว

         \r\nในปัจจุบันด้วยวิถีชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงส่งผลให้การลอยกระทงของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน\r\nจากเดิมที่ผู้คนนิยมประดิษฐ์กระทงขึ้นเองก็เปลี่ยนมาเป็นการนิยมซื้อกระทงสำเร็จรูป\r\nและไม่ได้มีแต่กระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติเท่านั้น\r\nแต่ยังมีกระทงที่ประดิษฐ์จากโฟม พลาสติก หรือแม้แต่ขนมปัง

         \r\nนอกจากนี้ในปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันกับผู้คนอย่างมาก\r\nจึงมีผู้นำเอาเทคโนโลยีนี้มาเกี่ยวข้องกับประเพณีการลอยกระทงโดยจัดให้มีบริการลอยกระทงออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกหรือไม่นิยมเดินทางไปลอยกระทงในสถานที่จริง\r\nซึ่งเป็นที่นิยมจากผู้คนโดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นในระดับหนึ่ง

        \r\nแต่ขณะเดียวกันกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวอีกเป็นจำนวนมากนิยมใช้คืนวันลอยกระทงเป็นการนัดพบกันเพื่อไปเที่ยวสังสรรค์หรือเล่นสนุกคึกคะนองต่างๆ\r\nนอกเหนือจากการไปลอยกระทง ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น\r\nการล่วงละเมิดทางเพศ การทะเลาะวิวาท การเมาสุรา หรืออุบัติเหตุ\r\nซึ่งทำให้ผู้ใหญ่ในสังคมโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการออกมาแสดงความห่วงใยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงแสดงความวิตกกังวลว่ากลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวอาจไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของประเพณีการลอยกระทง\r\nอย่างไรก็ตามกลุ่มวัยรุ่นน่าจะได้รับโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวันลอยกระทงเพื่อให้สังคมได้รับรู้มุมมองของวัยรุ่นด้วยเช่นกัน

          ดังนั้น เนื่องในโอกาสวันลอยกระทง 17\r\nพฤศจิกายน พ.ศ. 2556\r\nสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นต่อประเพณีวันลอยกระทงและความคิดเห็นต่อการลอยกระทงออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

           ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน  ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์\r\nมงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร\r\nกรรมการรองผู้อำนวยการ,ดร.กุลธิดา เสาวภาคย์พงศ์ชัย\r\nกรรมการรองผู้อำนวยการและอาจารย์วัฒนา บุญปริตร\r\nกรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์\r\nวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา\r\nร่วมแถลงผลวิจัยเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงของวัยรุ่นไทยจำนวน 1,090 คนอายุระหว่าง 15-25 ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษา\r\nสำรวจระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2556ได้ร่วมแถลงสรุปผลการสำรวจว่า

         กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง\r\nคิดเป็นร้อยละ 51.74 อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ 19 ถึง 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.44\r\nและส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 32.57

ในด้านพฤติกรรมการลอยกระทง\r\nกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 88.72\r\nทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของประเพณีการลอยกระทงว่าเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ใช้น้ำในการทำกิจกรรมต่างๆ\r\nซึ่งทำให้น้ำเกิดความสกปรกมาตลอดหนึ่งปีรวมถึงเป็นการสะเดาะเคราะห์ด้วย\r\nขณะที่กลุ่มตัวอย่างเกือบสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 74.68\r\nระบุว่าตนเองตั้งใจที่จะไปลอยกระทงในวันลอยกระทงปี พ.ศ. 2556\r\nนี้ สำหรับบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างอยากไปลอยกระทงด้วยมากที่สุดนั้น\r\nกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 38.08\r\nระบุว่าตนเองตั้งใจอยากจะไปลอยกระทงกับบุคคลในครอบครัวมากที่สุด\r\nรองลงมาตั้งใจอยากจะไปลอยกระทงกับแฟนหรือคนรักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ30.59 ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่าง\r\nส่วนใหญ่ตั้งใจจะซื้อกระทงสำเร็จรูปเพื่อนำไปลอยในวันลอยกระทงโดยคิดเป็นร้อยละ 57.49 ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 42.51\r\nตั้งใจจะประดิษฐ์กระทงเอง\r\nและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตั้งใจจะใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติในการลอยโดย     คิดเป็นร้อยละ 38.21\r\nสำหรับกิจกรรมหลังจากที่ลอยกระทงเรียบร้อยแล้ว\r\nกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45.82\r\nระบุว่าตนเองตั้งใจที่จะไปเที่ยว-สังสรรค์กับเพื่อนฝูง/แฟน/คู่รักต่อ\r\nส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.93 ตั้งใจที่จะกลับบ้านเลย\r\nและกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14.25 ยังไม่แน่ใจ\r\nส่วนปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างระบุว่ามักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่นในคืนวันลอยกระทงสูงสุด\r\n5 อันดับ ได้แก่ การทะเลาะวิวาท-ทำร้ายร่างกาย คิดเป็นร้อยละ\r\n82.39 การล่วงละเมิดทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 80.28 อันตรายจากการเล่นพลุ-ดอกไม้ไฟ คิดเป็นร้อยละ 78.17\r\nการส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 75.23\r\nและการเมาสุรา คิดเป็นร้อยละ 70.55\r\nขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.94\r\nระบุว่าอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ

          \r\nในด้านความคิดเห็นต่อการลอยกระทงผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์\r\nกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.61 ระบุว่าตนเองเคยร่วมลอยกระทงผ่านเว็บไซด์ที่จัดให้มีการลอยกระทงผ่านระบบออนไลน์\r\nนอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.56\r\nมีความคิดเห็นว่าการจัดให้มีการลอยกระทงผ่านทางระบบออนไลน์บนเว็บไซต์เป็นสิ่งที่น่าสนใจ\r\nขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.89 มีความคิดเห็นว่าการลอยกระทงออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สามารถช่วยสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมในวันลอยกระทงได้\r\nแต่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 76.24\r\nมีความคิดเห็นว่าการลอยกระทงออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากการไปลอยกระทงในสถานที่จริง\r\nและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 72.75\r\nมีความคิดเห็นว่าการลอยกระทงออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์จะไม่ส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นไปร่วมลอยกระทงในสถานที่จริงน้อยลง

\r\n\r\n

สื่อมวลชนที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม\r\nหรือประสานงาน : สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม\r\n(ระดับอุดมศึกษา)ได้ที่

\r\n\r\n

1.ศ. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส

โทร.\r\n08 1621\r\n4526 หรือ 0 2878 5089

E-Mail:Charmonman@Gmail.com

2.\r\nอาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ

โทร.\r\n08 1903\r\n2299

E-Mail:\r\nPresident@SiamTechU.net

3.\r\nดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ

โทร.\r\n08 1899\r\n2683 หรือ 0 2878 5058

4.\r\nดร.กุลธิดา เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ

โทร.08 6303 1441 หรือ0 2955 4949

5.อาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ

โทร.\r\n08 9106\r\n0460

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
\r\n\r\n

ขอผ่าน

เหลวไหล

ดอกไม้ให้เธอ

จับมือหน่อย

ทึ่ง

ความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)

facelist

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
คำตอบ เปลี่ยน รหัสลับ เปลี่ยน

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-4-20 07:15 , Processed in 0.013511 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP