สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
Siam Technology College หน้าแรก

siamtechnoโปรไฟล์ของ http://board.siamtechno.ac.th/?1 [รายการโปรด] [คัดลอก] [แบ่งปัน] [RSS]

บล็อก

พฤติกรรมวัยรุ่น ใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ...

เข้าชม/อ่าน 850 ครั้ง 2013-11-22 11:29 |เลือกหมวดหมู่:สำรวจ (POLL)

โพลล์สำรวจพฤติกรรมวัยรุ่น\r\nใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาและสาระวิชาการน้อย

\r\n\r\n

            ศ.\r\nดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช\r\nประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ, ดร.กุลธิดา  เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ\r\nและอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ\r\nสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษาร่วมแถลงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้แท็บเล็ตซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นยุคนี้มากที่สุดว่า

\r\n\r\n

                สืบเนื่องสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์เคยสำรวจพฤติกรรมวัยรุ่นกับการใช้ประโยชน์จากแท็บเล็ตไปเมื่อกลางเดือนมิถุนายนนั้นพบว่ากลุ่มสำรวจที่เป็นเยาวชนในกรุงเทพฯและปริมณฑลใช้แท็บเล็ตเพื่อสาระบันเทิงมากกว่าสาระความรู้\r\nล่าสุดสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์สำรวจพฤติกรรมวัยรุ่นในกรุงเทพฯและปริมณฑลใช้แท็บเล็ตเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา\r\nจำนวน 1,066 คน\r\nการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพและเทียบเท่า เพศชาย 516 คน\r\nเพศหญิง 550 คน ในระหว่างวันที่ 13-18 ตุลาคม 2556 สรุปได้ ดังนี้

\r\n\r\n

ด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษานั้น\r\nกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประมาณหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 34.89\r\nระบุว่าตนเองใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาบ้างเป็นบางครั้ง\r\nขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.77 ระบุว่าใช้เฉพาะเมื่อครูอาจารย์สั่งงาน\r\nขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาประมาณ\r\n30 ถึง 60 นาทีโดยเฉลี่ยต่อครั้งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.78\r\nส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาซึ่งกลุ่มตัวอย่างนิยมใช้ผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมากที่สุด\r\n3 อันดับได้แก่ ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.76\r\nค้นหาข้อมูลความรู้ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 81.41 และเล่นเกมที่เกี่ยวกับการศึกษา\r\nคิดเป็นร้อยละ 78.81 อย่างไรก็ตาม\r\nเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษากับการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมอื่นๆ\r\nเช่น เล่นเกม พูดคุย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 45.73\r\nยอมรับว่าตนเองใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อวัตถุประสงค์อื่นมากกว่า ขณะที่ร้อยละ\r\n30.49 ระบุว่าใช้พอๆ กัน และมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.78 ที่ระบุว่าตนเองใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษามากกว่า\r\nสำหรับสาเหตุสำคัญสูงสุด 5 อันดับ\r\nที่กลุ่มตัวอย่างใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาคือ\r\nค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 80.11 ใช้งานได้ทุกเวลา\r\nคิดเป็นร้อยละ 77.73 ใช้งานง่าย คิดเป็นร้อยละ 76.11\r\nพกพาได้สะดวก/นำไปได้ในทุกสถานที่ คิดเป็นร้อยละ 74.81 และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ\r\nได้มาก คิดเป็นร้อยละ 72.11 ส่วนสาเหตุสำคัญสูงสุด 5\r\nอันดับของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาได้แก่\r\nใช้งานได้ยาก คิดเป็นร้อยละ 81.56 ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไม่คล่อง คิดเป็นร้อยละ\r\n79.43 ค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ยาก คิดเป็นร้อยละ 76.6 กลัวข้อมูลต่างๆ สูญหาย\r\nคิดเป็นร้อยละ 71.63 และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 68.09

\r\n\r\n

ในด้านความคิดเห็นต่อการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อประกอบการเรียนนั้น\r\nกลุ่มตัวอย่างประมาณสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 68.57\r\nเห็นด้วยกับการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อประกอบการเรียน\r\nขณะที่ร้อยละ 21.20 ไม่เห็นด้วย\r\nส่วนความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อประกอบการเรียนกับผลการเรียน\r\nความกระตือรือร้น/ตั้งใจเรียน พฤติกรรมการอ่านหนังสือเรียน\r\nการให้ความสนใจทำกิจกรรมในชั้นเรียน และการค้นคว้าหาข้อมูลนั้น\r\nกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.21\r\nมีความคิดเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อประกอบการเรียนส่งผลในระดับปานกลาง\r\nที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้นได้ ขณะที่ร้อยละ 23.45\r\nมีความคิดเห็นว่าส่งผลได้มาก ส่วนความกระตือรือร้น/ตั้งใจเรียน\r\nกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อประกอบการเรียนส่งผลในระดับปานกลางที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษามีความกระตือรือร้น/ตั้งใจเรียนมากขึ้นได้โดยคิดเป็นร้อยละ\r\n35.37  ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22.14\r\nระบุว่าส่งผลได้มาก สำหรับการอ่านหนังสือเรียน\r\nกลุ่มตัวอย่างเกือบหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 31.05 มีความคิดเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อประกอบการเรียนส่งผลในระดับปานกลางที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาอ่านหนังสือเรียนน้อยลง\r\nขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22.89\r\nระบุว่าการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อประกอบการเรียนไม่ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาอ่านหนังสือเรียนน้อยลง\r\nสำหรับการให้ความสนใจกับการทำกิจกรรมในชั้นเรียน\r\nกลุ่มตัวอย่างประมาณหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 34.15\r\nมีความคิดเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อประกอบการเรียนส่งผลในระดับปานกลางที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจกับการทำกิจกรรมในชั้นเรียน\r\nเช่น ทำแบบฝึกหัด จดบันทึก ทำงานกลุ่มน้อยลง ขณะที่กลุ่มตัวอย่างเกือบหนึ่งในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ24.48\r\nระบุว่าการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตประกอบการเรียนไม่ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจกับการทำกิจกรรมในชั้นเรียนน้อยลงเลย\r\nและสำหรับการค้นคว้าหาความรู้\r\nกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อประกอบการเรียนส่งผลในระดับปานกลางที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ผ่านแหล่งข้อมูลที่เป็นหนังสือน้อยลง\r\nขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.33 ระบุว่าส่งผลได้มาก

\r\n\r\n
\r\n\r\n

สื่อมวลชนที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม\r\nหรือประสานงาน : สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ระดับอุดมศึกษา) ได้ที่

\r\n\r\n

1.ศ. ดร.ศรีศักดิ์\r\nจามรมาน  ประธานกรรมการอาวุโส   

\r\n\r\n

โทร. 08 1621 4526\r\nหรือ 0 2878 5089  

\r\n\r\n

E-Mail: Charmonman@Gmail.com

\r\n\r\n

2. อาจารย์พรพิสุทธิ์  มงคลวนิช  ประธานกรรมการ

\r\n\r\n

โทร. 08 1903 2299               

\r\n\r\n

E-Mail: President@SiamTechU.net

\r\n\r\n

3.  ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ

\r\n\r\n

โทร. 08 1899 2683 หรือ 0\r\n2878 5058

\r\n\r\n

4. ดร.กุลธิดา  เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ

\r\n\r\n

โทร.  08 6303 1441 หรือ 0 2955 4949

\r\n\r\n

5.อาจารย์วัฒนา บุญปริตร\r\nกรรมการรองผู้อำนวยการ

\r\n\r\n
\r\n\r\n

โทร.\r\n 08 9106 0460


ขอผ่าน

เหลวไหล

ดอกไม้ให้เธอ

จับมือหน่อย

ทึ่ง

ความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)

facelist

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
คำตอบ เปลี่ยน รหัสลับ เปลี่ยน

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-4-20 08:38 , Processed in 0.011567 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP