กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

Siam Technology College

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เข้าชม: 4228|ตอบกลับ: 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรียน ป.โท โลจิสติกส์ [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2012-8-28 15:59:24 |แสดงทั้งหมด
\r\n\r\nหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักบริหารด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ได้แสวงหาความรู้ความสามารถควบคู่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและนำความรู้ที่แท้จริงสู่ทักษะอาชีพอย่างครบวงจร และผลิตนักบริหารที่เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขในการทำงานและการดำเนินชีวิต\r\n 20120209142304.jpg
ศาสตราจารย์ดร.ฐาปนา บุญหล้า \r\nผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต \r\nสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม \r\n\r\n        (อุดมศึกษา) เปิดเผยว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทักษะวิชาชีพ และมีความสามารถด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์สมัยใหม่ ครอบคลุมเนื้อหาระบบโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านฮารด์แวร์ ซอฟแวร์ ข้อมูล เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อประยุกต์ใช้ในแต่ละอุตสาหกรรมกิจกรรมโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสมทันยุคสมัย รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ปฏิบัติงานเพิ่มคุณค่า ยกระดับการบริการลูกค้า ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตเพิ่มกำไรให้ธุรกิจสูงยิ่งขึ้น และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน\r\n\r\n\r\n            จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 150,000บาท  วิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนทางการศึกษาสูงสุด 20,000บาท จำนวน 30ทุน เหลือเพียง 130,000บาท (26,000บาทต่อเทอม) ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2ปี (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ระบบการศึกษาใช้ระบบ Block Course มีระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15สัปดาห์ มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร การดำเนินการหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1เดือนมิถุนายน-กันยายน ภาคการศึกษาที่ 2เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม-พฤษภาคม\r\n\r\nรายวิชาด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่เปิดสอน (1) วิชาบังคับ 24หน่วยกิต ประกอบด้วย ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับโลจิสติกส์ โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน โลจิสติกส์การขนส่ง โลจิสติกส์อุตสาหกรรมการผลิต ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร สัมมนาโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (2) วิชาเลือก (เฉพาะแผน ข.) 9หน่วยกิต ประกอบด้วย โลจิสติกส์โลภาภิวัฒน์ การจัดการพัสดุเชิงบูรณาการ การจัดกระจายตัวนิค้าเชิงบูรณาการ กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์ การจัดการเทคโนโลยีและนวัติกรรม โลจิสติกส์บริการลูกค้า รวมทั้งวิทยานิพนธ์ 12หน่วยกิตและการศึกษาค้นคว้าอิสระ 3หน่วยกิต\r\n         \r\n            คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีหรือสาขาใกล้เคียง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับไม่ต่ำกว่า 2.50หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่น โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับไม่ต่ำกว่า 2.50และมีประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1ปี หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับต่ำกว่า 2.50ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งผู้บริหารในสถานประกอบการทางธุรกิจทุกระดับมาแล้ว 2ปีขึ้นไป\r\n “ผู้สำเร็จการศึกษาในสายงานทางด้านโลจิสติกส์ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือบุคลากรระดับบริหารจัดการ ในกระทรวงคมนาคม กรมศุลากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สายการบิน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัทขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ หรือบริษัทผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจคลังสินค้า และการกระจายสินค้า ธุรกิจนำเข้าและส่งออก ธุรกิจจัดซื้อ จัดจ้าง อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมค้าปลีก และอุตสาหกรรมบริการ ฯลฯ”\r\n\r\n            เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.0 2878 5000-3 (สายตรง 0 2878 5085-6ศูนย์บัณฑิตศึกษา โทร.0 2878 5006\r\nวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600http://www.siamtechu.ac.th  หรือ http://grad.siamtechu.net\r\n\r\n 20120209142528.jpg
20120209142514.jpg
\r\n

Rank: 2

โพสต์เมื่อ 2012-8-28 16:08:13 |แสดงทั้งหมด
เยี่ยมจริงๆเลยครับ ^_^
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Archiver|Mobile|Siamtechu.net

GMT+7, 2021-5-10 05:07 , Processed in 0.025775 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP